Physical education and academic sports in new socio-economic national situation: modern vision and growth points

Фотографии: 

ˑ: 

Dr.Hab., Professor L.B. Andryushchenko1
Dr.Hab., Professor S.I. Filimonova1
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Presently the national physical culture and sports sector is in need of new landmarks for the progress in view of the growing information flows, new breakthrough technologies and the increasing priority to the humanitarian aspects in the sector processes. We would highlight the following growth points in the national physical culture and sports sector classified by the relevant domains. In the political domain: the public and private service management quality in the sector shall be improved with a special emphasis on the interdepartmental cooperation efficiency improvements i.e. in the system of national government agencies, local government bodies and their reporting offices. In the legal domain: the legal and regulatory framework for the sector progress need to be improved on a permanent, relevant and proactive basis, with the valid regulatory provisions being revised and new provisions offered to effectively control the progress of the relevant vocational and higher education establishments. In the economic domain: the university sports financing mechanisms shall be improved with the financial performance improvements i.e. improved cost efficiency of the existing budgetary (federal, regional and municipal) sources of finance; public-private partnerships (PPP) shall be promoted in the sector; and the university sport financing shall be increased for account of the off-budgetary sources. In the education domain: the theoretical and practical provisions for the university sports shall be improved; physical culture in the academic system shall be given a higher priority; inclusive education technologies shall be implemented on a growing scale; and the students’ socializing mechanisms shall be advanced.

Keywords: physical culture, university sports, education, key trends, theoretical and practical provisions, health rating medical technologies.

References

  1. Alekseev S.V., Gostev R.G., Kuramshin Y.F. et al Fizicheskaya kultura i sport v Rossiyskoy Federatsii: novye vyzovy sovremennosti [Physical Culture and Sports in the Russian Federation: New Challenges of Today]. Moscow: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury i sporta publ., 2013, 780 p. ISBN 978-5-93512-067-2.
  2. Andryushchenko L.B., Orlan I.V., Loseva I.V. et al Sportizatsiya fizicheskogo vospitaniya v sisteme obrazovaniya: novye vektory razvitiya. Formirovanie gotovnosti u studentov k razvitiyu fizicheskoy kultury i sporta kak dolgosrochny federalny innovatsionny proekt. [Sportization of physical education in education system: new development vectors. Building students' competency to develop physical culture and sports as a long-term federal innovation project]. Mater. I Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. Uchastiem ‘Nauchno-pedagogicheskie shkoly v sfere sporta i fizicheskogo vospitaniya’ [Proc. res.-pract. conf. with intern. participation ‘Pedagogical scholar schools in the field of sports and physical education’]. RSUPESYT publ., 2016, pp. 244-251.
  3. Andryushchenko L.B., Beletsky S.V., Vnukova E.Y. et al Realizatsiya distsiplin po fizicheskoy kulture i sportu v usloviyakh uchrezhdeniy vysshego obrazovaniya [Physical education and sports disciplines implementation within higher education institutions ]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 9, pp. 3-5.
  4. Andryushchenko L.B., Averyasov V.V., Loseva I.V. Sorevnovatelno-orientirovannaya metodika organizatsii uchebnogo protsessa so studentami s ogranichennyimi vozmozhnostyami zdorovya [Competition-oriented methods of organizing educational process with students with disabilities]. Mater. Vseros. nauchno-metod. konf. "Strategiya razvitiya sportivno-massovoy raboty so studentami" [Proc. All-Rus. scie.-method. conf. "Strategy for development of mass sports events with students"], 2015, pp. 21-24.
  5. Kolomok O.I., Andryushchenko L.B., Shekhanin V.I. Kompleks usloviy formirovaniya fizicheskoy kultury studentov [Complex of conditions for building students' physical culture]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2006, no. 2, pp. 379-385.
  6. Kondrakov G.B., Andryushchenko L.B., Stepyko D.G. Studencheskie sportivnye proekty kak vazhny faktor razvitiya studencheskogo sporta [Student sports projects as important factor in development of university sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 5, P. 58.
  7. Lubysheva L.I., Filimonova S.I. Sovremenny podkhod k issledovaniyu prostranstva fizicheskoy kultury i sporta [Modern approach to study of physical culture and sport environment]. Nauka v olimpiyskom sporte, 2004, no. 2, pp. 2-6.