Building managerialьcompetences in physical education and sport university students

Building managerialьcompetences in physical education and sport university students

ˑ: 

 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №4-2017, pp.5-7

PhD, Associate Professor G.B. Belova1
Dr.Sc.Ec., Professor I.V. Lavrentyeva2
PhD, Associate Professor L.I. Moseeva3
PhD, Associate Professor A.A. Lobashova3
1Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm
2Chelyabinsk Branch of Russian Academy of National Economy and Public Service, Chelyabinsk
3Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk

The study considers a managerial competency building model in the context of the key competences specified by the Federal Standards for the physical education and sport specialists – applied in the academic Management Decision Developing and Making course. The managerial competency building model was designed based on new practical learning technologies. The Management Decision Developing and Making course was designed based on the modern developmental education theory including the relevant problem-setting and individual resource mobilization concepts that make it possible to identify, rate and develop specific personality qualities in students and model their future professional competences.

Keywords: managerial competences, skills, manager, sport organization, professional activity, modelling, education.

References

  1. Andreeva I.S., Danilov I.P. Primenenie modeli kompetentsiy v upravlenii personalom [Competence model: personnel management application]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 1, pp. 214-218.
  2. Blagova O.V. Razvitie organizatsionno-upravlencheskoy kompetentnosti pedagoga [Teacher's organizational and managerial competency building]. Available at: http://edusafe.conf.udsu.ru/report?node=1299427671
  3. Ushakov D.N. Bolshoy tolkovy slovar russkogo yazyka [Great Dictionary of Russian language]. Moscow: Astrel publ., 2008, 897 p.
  4. Verbitskiy A.A. Kompetentnostny podkhod i teoriya kontekstnogo obucheniya [Competency building approach and contextual learning theory]. Moscow: PKPS publ., 2004.
  5. Grebenyuk T.B. Metodologicheskie osnovy kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii [Competency building approach in education: methodological basics]. Sb. nauch. tr. "Problemy kompetentnostnogo podkhoda v srednem i vysshem obrazovanii" [Proc. "Problems of competency building approach in secondary and higher education"]. Kaliningrad: Kant RSU publ., 2008, pp. 7–17.
  6. Dvulichanskaya N.N. Interaktivnye metody obucheniya kak sredstvo formirovaniya klyuchevykh kompetentsiy [Interactive teaching methods as means to build key competences]. Nauka i obrazovanie, April 2011.
  7. Zeer E.F., Pavlova A.M., Symanyuk E.E. Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostny podkhod. Ucheb. posobie [Modernization of professional education: competency building approach. Study guide]. Moscow: MPSI publ., 2005, 216 p.
  8. Kondurar M.V. Ponyatiya kompetentsiya i kompetentnost v obrazovanii [Competence and competency in education]. 2012. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya, pp. 189-191.
  9. Titova S.V., Yamalieva L.A. Model kompetentsiy upravlencheskogo personala [Model management personnel's competences]. Mir sovremennoy nauki, 2013, no. 1 (16), pp. 32-36.