Mental adaptation to competitions in martial arts

Фотографии: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №5 2017, pp.37-39

PhD, Associate Professor M.A. Kuzmin1
V.A. Dorofeev2
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
2St. Petersburg Mining University, St. Petersburg

The study considers some issues of competitive mental adaptation (conditioning) in sports on the whole and competitive martial arts in particular. It offers a set of general criteria to rate the competitive mental adaptation in sports with special adaptation rating criteria applicable in martial arts, with a special emphasis on the subjective and objective mental adaptation rating criteria. The subjective adaptation rating criteria are designed for the competitive environment assessment, prestart mental condition rating and the competitive success forecasts; and the objective adaptation rating criteria are designed to rate the intellectual activity success and competitive adaptability. The study identified the key subjective and objective factors of the athletes’ competitive adaptation. Objective factors include the competitive environment and social qualities of the athlete; and the subjective factors of the individual mental conditioning include the emotional, volitional and motivational personality qualities plus the overall motivational background of the individual sport agenda. The competitive mental conditioning of every athlete will be designed with due consideration for the individual competitive adaptation specifics.

Keywords: mental adaptation, martial arts, competitive environment, motivation, personality qualities, factors, criteria.

References

  1. Kuz'min M.A. Metodologicheskie aspekty issledovaniya faktorov adaptirovannosti sportsmenov k sorevnovaniyam [Methodological Aspects of Study of Factors of Adaptation of Athletes to Competitions]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 2, pp. 58–60.
  2. Kuz'min M.A. Professionalnaya adaptatsiya lichnosti v sporte: sostoyanie i perspektivy [Personality Professional Adaptation in Sport]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 6, pp. 59 –62.
  3. Kuz'min M.A., Zinov'ev N.A., Svyatchenko P.B. Razvitie studencheskogo sporta v universitetakh Rossii [University sports development in Russia]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 10, pp. 60¬–61.