Modern sport science: from stagnation to new development paradigm

Фотографии: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №5 2017, pp.3-5

Dr.Hab., Professor L.I. Lubysheva
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

Modern Russian physical education system appears to be still largely limited by apologetics of the past theories and concepts. This situation effectively conserves the scientific progress by keeping in check the emerging productive ideas and concepts. In the context of the modern initiatives to reform the national sport system and practices, the sector is in critical need of a new practical approaches to the research process design and management in the national physical culture and sports sector to facilitate innovative processes, integrate the new knowledge and employ them with the sport science modern development logics. This integrated knowledge, in our opinion, could be systematised by kinesiology as a system of research approaches to explore the human kinesiological potential development mechanisms.

Keywords: kinesiological cognition methodology, paradigm, sport science.

References

  1. Bal'sevich V.K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on human developmental kinesiology]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2009, 220 p.
  2. Zagrevskaya A.I. Kineziologicheskiy podkhod kak metanauchnaya osnova fizkulturno-sportivnogo obrazovaniya studentov [Kinesiological approach as meta-scientific basis of physical culture and sports education of students]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 9, p. 104.
  3. Ibragimov M.M. Filosofiya sporta kak novy antropologicheskiy proekt [Sports philosophy as new anthropological project]. Kiev: NUPESU, Olimp. lit. publ., 2014, 296 p.
  4. Korenberg V.B. Aktivnost – protosoznanie – deyatelnost – soznanie (obrashchenie k probleme obshchey teorii deyatelnosti) [Activity - protoconsciousness - activity - consciousness (addressing the problem of general theory of activity)]. Moscow: KDU publ., 2011, 216 p.: tabl., il.
  5. Lubysheva L.I. Konversiya vysokikh sportivnykh tekhnologiy kak metodologicheskiy printsip sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya i «sporta dlya vsekh» [Conversion of sports high-technology as methodological principle of sportized physical education and "sport for all"]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2015, no. 4, pp. 6–8.
  6. Peredel'skiy A.A. Realii i perspektivy razvitiya sportivnoy nauki [Sport science development process: realities and prospects]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2016, no. 6, pp. 2–4.
  7. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [Training system for Olympic athletes. General theory and its practical applications]. Kiev: Olimpiyskaya literatura publ., 2004, 808 p.