Regulatory framework building for professional labour relationship in sport institutions of Russian Federation

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №1-2017, pp.57-59

UDC 796.077.5

Professor, PhD T.V. Mikhaylova
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

The study considers the key matters of the regulatory framework building to regulate the professional labour relationship in the sport institutions of the Russian Federation. The study obtained the survey data to profile variations of the sport institution personnel’s attitudes to the labour remuneration systems in terms of their adequacy and fairness and with an emphasis on the factors of influence on the financial provisions of the sport contracts viewed as a basis for the relevant regulatory provisions for the professional activity being efficient. An educational experiment under the study showed that, first of all, it was quite beneficial for the legal competence building in the personnel of the sport institutions; and, second, the proposed education course should involve every staff member of a sport institution at as early stage as possible.
 

Keywords: sport institution, sport law, professional labour relationship, regulatory framework.

References

 1. Aguzarov A.M. Sovremennye aspekty pravovogo regulirovaniya truda sportsmenov i trenerov. Dis. kand. yurid. nauk [Modern aspects of legal regulation of work of athletes and coaches. PhD diss.]. Moscow, 2013, 189 p.
 2. Bazykin A.E. Pravovoe regulirovanie truda trenerov. Dis. kand. yurid. nauk [Legal regulation of coaches' work. PhD diss.]. Moscow, 2012, 225 p.
 3. Vasilyev S.V. Osobennosti trudovogo dogovora professionalnykh sportsmenov i rassmotrenie sporov v oblasti professionalnogo sporta. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Features of employment contract of professional athletes and consideration of disputes in professional sport. PhD diss. asbtr.]. Moscow, 2006, 24 p.
 4. Guba V.P. Osobennosti resheniya natsionalnogo proekta v sfere srednego obrazovaniya i vospitaniya [Specifics of solution of national project in secondary education and training]. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012, n.o. 1, pp. 57-61.
 5. Katrovskiy A.P., Guba V.P. Vysshee obrazovanie v Rossii – protsess transformatsii i integratsii [Higher education in Russia - the process of transformation and integration]. Vesnik Paleskaga dzyarzhaўnaga universiteta. Seryiya gramadskih i gumanitarnykh navuk, 2015, no. 2, pp. 32-40.
 6. Leonov A.C. Pravovoe regulirovanie truda sportsmenov i trenerov: problemy i perspektivy razvitiya. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Legal regulation of work of athletes and coaches: problems and prospects. PhD diss. abstr.]. Moscow, 2009, 29 p.
 7. Mikhaylova T.V. Sotsialno-pedagogicheskie osnovy deyatelnosti trenera [Socio-pedagogical basics of coach's activities]. Moscow: Fizicheskaya kultura publ., 2009, 288 p.
 8. Mikhaylova T.V. Teoretiko-metodicheskie osnovy podgotovki spetsialistov v vuzakh Rossiyskoy Federatsii sportivnogo profilya. Uchebno-metod. posobie [Theoretical and methodical basics of expert training in sports universities of Russia. Teaching aid]. Moscow, 2016, 166 p.
 9. Mikhaylova T.V. Tekhnologiya upravleniya obrazovatelnoy deyatelnostyu pri podgotovke trenerov v institutakh sporta Rossiyskoy Federatsii [Educational activity management technology in coach training in sports institutions of the Russian Federation]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 2, pp. 71.
 10. Trudovoe pravo Rossii. Uchebnik [Labour Law of Russia. Textbook]. Moscow: Yurist publ., 2004, 496 p.
 11. Shevchenko O.A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya truda professionalnykh sportsmenov. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Features of legal regulation of work of professional athletes. PhD diss. abstr.]. Moscow, 2005, 22 p.