Theoretical sport concept based on dialectical method: discussing modern sports of modern sport)

Фотографии: 

ˑ: 

Professor, Dr.Sc.Philos., winner of the National Award in the field of physical culture and sports in 2014 V.I. Stolyarov
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow

The study gives substantiations for the idea that a success of a theoretical sport concept and its social and cultural role in the modern world largely depends on the methodology applied. It is the logical and practical procedures to define the key notions and dialectic principles and provisions that are of special importance in this context. The article gives an overview of the key provisions of the dialectical sport concept and its modern version. Long-term studies of the author and his followers have resulted in the dialectic and humanistic modern sport concept being developed and actively implemented in practice.

Keywords: dialectical method, concept, sport, theoretical concept.

References

 1. Gavrov S.N. Ot massovogo sporta k postsportu (From mass sports to postsports) // Teoriya, proekty i tekhnologii integratsii sporta s iskusstvom: mater. mezhdunar. nauch. Konf., posvyashchennoy 20-letiyu razrabotannogo v GTsOLIFK proekta «SPART» (Theory, projects and technologies of integration of sport with art: Proc. of Intern. scientific conf., dedicated to the 20th anniversary of GTSOLIFK "SPART" project (April 14-15, 2011) / Ed. by Dr.Sc.Philos., prof. V.I. Stolyarov. – Moscow: RGUFKSMiT, 2011. – P. 24–28.
 2. Lubysheva L.I., Mochenov V.P. Novy kontseptual'ny podkhod k sovremennomu ponimaniyu sotsial'noy prirody sporta (New conceptual approach to modern understanding of social nature of sport) / L.I. Lubysheva, V.P. Mochenov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – # 4. – P. 94–101.
 3. Lyulevich I.Y. Sport kak sotsiokul'turny fenomen epokhi postmodernizma (Sport as sociocultural phenomenon of the era of postmodernism) / I.Y. Lyulevich // Olimpiyskiy byulleten. – 2011. – # 12. – P. 17–28.
 4. Posello Christian. Sport kak vseob'emlyuschee sotsialnoe yavlenie (Sport as a comprehensive social phenomenon) / Posello Christian // Otechestvennye zapiski. – 2006. – # 33 (6). Sportivny kompleks. – P. 54–66.
 5. Ranson R. Starye i novye formy kul'tury dvizheniya. – Sport dlya vsekh (Old and new forms of movement culture. - Sport for All) / R. Ranson . – 1999. – # 1-2. – P. 21-23.
 6. Sportivnaya Khartiya Evropy (European Sports Charter) // Intern. sports information journal «Sport dlya vsekh». – 1996. – # 1-1. – P. 14-17.
 7. Stolyarov V.I. Dialektika kak logika i metodologiya nauki (Dialectic as logic and methodology of science) / V.I. Stolyarov. – Moscow: Politizdat, 1975. – 247 p.
 8. Stolyarov V.I. Metodologicheskie printsipy opredeleniya ponyatiy v protsesse nauchnogo issledovaniya fizicheskoy kul'tury i sporta: ucheb. posibie dlya aspirantov i soiskateley GTsOLIFKa (Methodological principles of notion definition in research of physical culture and sports: study guide of GTsOLIFK postgraduates and applicants). – Moscow, 1984. – 99 p.
 9. Stolyarov V.I. Gumanisticheskaya kul'turnaya tsennost' sovremennogo sporta i olimpiyskogo dvizheniya (Humanistic cultural value of modern sport and Olympic movement) / V.I. Stolyarov // Sport, dukhovnye tsennosti, kul'tura. Is. 2: Col. – Moscow: SpArt RGAFK, 1998. – P. 141–314.
 10. Stolyarov V.I. Problema gumanizatsii sovremennogo sporta i kompleksnaya spartianskaya programma ee resheniya: rossiyskiy opyt (Problem of humanization of modern sport and integrated spartian pogram of solution: Russian Experience) // Sport, dukhovnye tsennosti, kul'tura. Is. 3: Sb. st. – Moscow: SpArt RGAFK, 1998. – P. 54–263.
 11. Stolyarov V.I. Filosofiya sporta i telesnosti cheloveka: monografiya. V 2-h kn. – Kn. 1. Vvedenie v mir filosofii sporta i telesnosti cheloveka (Philosophy of sport and human corporality: monograph. In 2 books. - B. 1. Introduction into the world of sport philosophy and human physicality). – Moscow: Universitetskaya kniga, 2011. – 766 p.
 12. Stolyarov V.I. Vvedenie v filosofiyu sporta (Introduction into sport philosophy) // V.I. Stolyarov, A.A. Peredel'skiy. Modern Problems of Physical Culture and Sport Sciences. Philosophy of Sport: textbook. – Moscow: Sovetskiy sport, 2015. – P.7-49.
 13. Stolyarov V.I. Sotsial'nye problemy sovremennogo sporta i olimpiyskogo dvizheniya (gumanisticheskiy i dialekticheskiy analiz): monografiya (Social problems of modern sport and Olympic movement (humanistic and dialectical analysis): monograph). – Bishkek: Maksat, 2015. – 462 p.
 14. Guttman A. From ritual to record: The nature of modern sports. – N.Y.: Columbia university press, 1978. – 198 p.
 15. Heinemann Klaus. Sport in post-modern society // Sport in the Process of European Integration. International Symposium. Warsaw, 9-12 December, 1998. – Р. 27-38.