Formation of physical education system of Don Cossacks in cadet educational institutions

Formation of physical education system of Don Cossacks in cadet educational institutions

ˑ: 

A.I. Alifirov1, 3, V.Yu. Karpov2, 3
1 Ph.D., Associate Professor
2 Dr.Hab, Professor
3 Russian State Social University, Moscow

The technique of physical training of Cadets of the Cossack corps based on the integration of traditional means of military sports and physical training of the Don Cossacks with modern techniques of physical development of adolescents and young people promotes more effective solution of the tasks of improvement of physical working capacity of students, strengthening of their health, improvement of emotional-volitional, socio-regulatory personality traits. Methods of formation of healthy lifestyle, development of self-hardening skills and abilities and self-control of physical loads occupy a special place in the technique of physical training of Cadets of the Cossack corps. Whilst implementing the technique of physical education of students of the cadet corps based on the traditions of the Cossacks gender, age, psychological characteristics of adolescents and young people are taken into account. In addition there are used phased and optimally graduated military physical exercises aimed at the development of various physical qualities, applied military motor skills, formation of hand-to-had fight, horse riding, cold weapons and firearms skills, as well as training of courage, determination and devotion to the Fatherland.

Keywords: physical education system, Cossacks, healthy lifestyle, physical properties, applied training, cadet Cossack education system.

References

  1. Alifirov, A.I. Spetsifika sistemy fizicheskogo vospitaniya v kazachestve Rostovskoy oblasti (Specifics of physical education system for the Cossacks of the Rostov region) / A.I. Alifirov // Sotsial'naya politika i sotsiologyya. – 2011. – № 9 (75). – P. 389–400.
  2. Alifirov, A.I. Stanovlenie sistemy fizicheskogo vospitaniya podrostkov donskogo kazachestva v kadetskikh obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Formation of physical training of teenagers of Don Cossacks in cadet educational institutions: abstract of Ph.D. thesis) / A.I. Alifirov. – Moscow, 2013. – 25 P.
  3. Iz istorii i kul'tury lineynogo kazachestva Severnogo Kavkaza: Mater. VII Mezhdunar. Kubansko¬-Terskoy nauch.¬prakt. konf. (From history and culture of the Cossacks of the North Caucasus: Proc. of the VII Internat. Kuban-Terek theor.-practical conf.) / Ed. by N.N. Velikaya, S.N. Lukash. – Armavir, 2010. – 208 P.
  4. Karpov, V.Yu. Teoretiko-metodologicheskie aspekty upravleniya vospitaniem uchashcheysya molodezhi v sovremennykh sotsial'no-ekonomicheskikh usloviyakh (Theoretical and methodological aspects of contol of training of students in current socio-economic conditions) / V.Yu. Karpov // Izvestiya Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2007. – № 1-2. – P. 47–54.
  5. Karpov, V.Yu. Detsko-yunosheskiy sport v razvitii fizicheskoy kul'tury uchashcheysya molodezhi (Children and youth sport in development of physical culture of students) / V.Yu. Karpov, V.A. Golov // Fizicheskaya kul'tura, sport – nauka i praktika. – 2008. – № 3. – P. 9–11.
  6. Klimov, E.A. Psikhologiya professional'nogo samoopredeleniya (Psychology of professional self-determination). – Moscow: Akademiya, 2010. – 304 P.
  7. Kozlov, V.V. Fizicheskoe vospitanie detey i molodezhi na traditsiyakh rossiyskogo kazachestva: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Physical education of children and youth in the traditions of Russian Cossacks: abstract of Ph.D. thesis) / V.V. Kozlov. – Moscow, 2004. – 24 P.
  8. Lukash, S.N. Pedagogika kazachestva: proshloe i nastoyashchee Yuga Rossii: monografiya (Pedagogics of the Cossacks: past and present of the South of Russia: monograph) / S.N. Lukash. – Moscow: TsIUMiNL, 2008. – 302 P.
  9. Masalov, A.G. Rossiyskoe kazachestvo v nachale XXI veka (Russian Cossacks in the beginning of the XXI century). – Stavropol: SGU, 2008. – 138 P.