Conversion of sports technologies in the system of sportsized physical education

ˑ: 

Dr. Hab., Dr. Biol., Professor K.D. Chermit1
Academician of the Russian Academy of Education, Dr. Hab., Professor S.D. Neverkovich2
PhD, Associate Professor A.G. Zabolotny1
Dr. Hab., Professor S.M. Akhmetov3
1Adyghe State University, Maikop
2Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow
3Kuban State University of Education, Sport and Tourism, Krasnodar

Objective of the study was to predictive analysis of the development of the sports-oriented direction of physical education in Russia in the historical aspect.
Results and conclusions. It is proved that sports-oriented physical education is a popular direction in the development of the national theory of physical culture, which allows you to systematically use the values ​​of sports to solve the problems of physical education of a person, the formation of personal physical culture of those involved.
The degree of knowledge of important issues of the system of sports-oriented physical education, such as the definition of principles and technologies for the use of sports-oriented physical education in a mass general education school and its procedural components, has been revealed; issues of normative legal regulation of this area of ​​physical culture; ways of using sports activities, sports technologies, competitions and other values ​​of sports in the educational and upbringing process of physical education in order to form the physical culture of the individual involved.
The high status significance of sports-oriented physical education as an independent and system-forming direction of physical education of the population is confirmed.

Keywords: scientific heritage of V.K. Balsevich, conversion, sports technologies, sports-oriented physical education, values of sports, physical education of a person, sports culture of a person.

References

 1. Balsevich V.K., Lubysheva L.I. Teoriya i tekhnologiya sportivno-orientirovannogo fizicheskogo vospitaniya v massovoj obshcheobrazovatelnoj shkole [Theory and technology of sports-oriented physical education in a mass general education school]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2005. No. 5. pp. 50-53.
 2. Balsevich V.K., Lubysheva L.I. Sportivno orientirovannoe fizicheskoe vospitanie: obrazovatelnyj i socialnyj aspekty [Sports-oriented physical education: educational and social aspects]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2003. No. 5. p. 19.
 3. Balsevich V.K., Natalov G.G., Chernyshenko Yu.K. Konversiya osnovnyh polozhenij sportivnoj trenirovki v processe fizicheskogo vospitaniya [Conversion of the main provisions of sports training in the process of physical education]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1997. No. 6. pp. 15-25.
 4. Balsevich V.K. Konversiya vysokih tekhnologij sportivnoj podgotovki kak aktualnoe napravlenie sovershenstvovaniya fizkulturnogo vospitaniya i sporta dlya vsekh [Conversion of high technologies of sports training as an actual direction of improving physical education and sports for everyone]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1993. No. 4. pp. 21-22.
 5. Burtsev V.A., Burtseva E.V., Alekseeva N.I. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya sportivnoj kultury uchashchejsya molodezhi v processe sportivno orientirovannogo fizicheskogo vospitaniya [Pedagogical conditions for the formation of sports culture of students in the process of sports-oriented physical education]. Fundamentalnye issledovaniya. 2015. No. 2-21. pp. 4750-4754.
 6. Kostyunina L.I., Parfenova L.A. Sportivnaya kultura v kontekste trebovanij FGOS novogo pokoleniya [Sports culture in the context of the requirements of the Federal State Educational Standards of the new generation]. Sportivno orientirovannoe fizicheskoe vospitanie-novaya pedagogicheskaya tekhnologiya XXI veka [Sports-oriented physical education - a new pedagogical technology of the XXI century]. Proceedings national scientific-practical conference (April 4, 2014). Tchaikovsky: FGBOU VPO ChGIFK publ., 2014. pp. 112-116.
 7. Lubysheva L.I. Sovremennaya sportivnaya nauka: ot stagnacii k novoj paradigme razvitiya [Modern sports science: from stagnation to a new paradigm of development]. Teoriya i praktika fiz. kultury. No. 5. 2017. pp. 3-5.
 8. Lubysheva L.I. Sportivnaya kultura kak uchebnyj predmet obshcheobrazovatelnoj shkoly [Sports culture as a subject of general education school]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2004. No. 4. pp. 2-6.
 9. Lubysheva L.I. [ed.] Sportizaciya v obshcheobrazovatelnoj shkole [Sportization in a secondary school]. Moscow: NIC «Teoriya i praktika fizicheskoj kultury i sporta» publ., 2009. 168 p.
 10. Lubysheva L.I., Zagrevskaya A.I., Peredelsky A.A. et al. Sportizaciya v sisteme fizicheskogo vospitaniya: ot nauchnoj idei k innovacionnoj praktike [Sportization in the system of physical education: from scientific idea to innovative practice]. Moscow: NIC «Teoriya i praktika fizicheskoj kultury i sporta» publ.,2017. 200 p.
 11. Matveeva L.P., Novikov A.D. [ed.] Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya [Theory and methodology of physical education]. Textbook for physical education institutes in 2 v. Vol. 1. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1976. 304 p.
 12. Mukhaev S.V., Semenov L.A. Konversiya naukoemkih sportivnyh tekhnologij kak mekhanizm modernizacii sistem sportivnoj trenirovki [Conversion of high-tech sports technologies as a mechanism for the modernization of sports training systems]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2021. No. 5. pp. 6-8.
 13. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 24 marta 2014 goda № 172 «O Vserossijskom fizkulturno-sportivnom komplekse «Gotov k trudu i oborone» (GTO) [Decree of the President of the Russian Federation of March 24, 2014 No. 172 “On the All-Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and Defense” (GTO)].