Dynamics of functional status of classical university students of military training faculty driven by sportizated physical education

Dynamics of functional status of classical university students of military training faculty driven by sportizated physical education

Авторы: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №10 2017, pp.41-43

Dr.Hab., Associate Professor E.A. Cherepov1
R.G. Shaikhetdinov1
Postgraduate A.S. Khafizova1
1South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk

The article presents the author's model of the experimental physical education system for students acquiring extended education at the military training faculty of South Ural State University (National Research University). This innovation educational system is based on the idea of using the sportizated physical training forms and conditions meant to improve the applied military and sporting competences of students. The obtained data on the statistically significant positive changes in the cardiorespiratory system of students (Harvard step test, timed inspiratory and expiratory capacity tests, HR at rest, PWC170 test, VO2max / kg (maximal oxygen consumption) and VEmax (maximal ventilatory equivalent, l/min), testifying to the formation of the long-term adaptation mechanisms and concentration of a cumulative training effect, prove the effectiveness of the sportizated physical education model in training of the contingent under study.

Keywords: sportizated physical education, classical university students, professionally applied physical training, applied military and sporting competencies, Military Training Faculty (MTF), functional status of students.

References

  1. Bal'sevich V.K., Natalov G.G., Chernyshenko Y.K. Konversiya osnovnykh polozheniy teorii sportivnoy podgotovki v protsesse fizicheskogo vospitaniya [Conversion of main provisions of sports training theory in physical education process]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1997, no. 6, pp. 15-25.
  2. Isaev A.P., Rybakov V.V., Erlikh V.V., Potapov V.N., Polozkova N.F., Ivanov E.B. Strategiya formirovaniya adaptatsionnoy reaktsii u sportsmenov [Athletes' adaptation reaction formation strategy]. Osnovy adaptatsii i zakonomernosti ee formirovaniya v sporte vysshikh dostizheniy [Fundamentals of adaptation and patterns of its formation in elite sport]. Vestnik YuUrGU seriya «Obrazovanie, zdravookhranenie, fizicheskaya kultura», 2014, vol. 12, no. 21, pp. 46-56.
  3. Lubysheva L.I. Konversiya vysokikh sportivnykh tekhnologiy kak metodologicheskiy printsip sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya i "sporta dlya vsekh" [Conversion of sports high-technology as methodological principle of sportized physical education and "sport for all"]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2015, no. 4, pp. 6-8.