Socio-psychological security of sporting students with health impairments

ˑ: 

Dr.Sc. Psych., Associate Professor P.A. Kislyakov1
PhD, Associate Professor V.V. Pchelinova1
PhD, Associate Professor A.V. Kornev1
PhD, Associate Professor N.V. Karpova1
1Russian State Social University, Moscow

The study was designed to rate and analyze the socio-psychological security of sporting students with health impairments. Sampled for the study were the 18-20 year old sporting students of Russian State Social University diagnosed with health impairments (n=19) who were tested by the following methods: N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov and G.M. Manuylov Conflict Tolerance Express Test; N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov and G.M. Manuylov Personality Egocentrism Test; I.D. Ladanov, V.A. Urazaeva Interpersonal Communication Motivations Test; and the V.V. Boyko Integral Communicative Aggression Typing Test. We made a factorial analysis of the empirical test data and analyzed the relevant theoretical and practical studies and findings to find that socio-psychological security of disabled people is determined by the conflict tolerance, communication abilities, low aggression and low egocentrism test rates. Furthermore, our tests rated 30% of the sample with low conflict tolerance; 20% with destructive communication patterns; and 40% with high personality egocentrism and uncontrolled aggression. The study data and analysis showed the need for psychological support service to the disabled athletes in the training and competitive process for their socio-psychological security, with the service geared to develop the relevant socializing skills, mental control and cognitive abilities to develop due social comfort for success.

Keywords: socio-psychological security, communication, conflict tolerance, sporting students, disabled athletes.

References

  1. Vardanyan Yu.V., Vardanyan L.V. Kontseptualizatsiya predstavleniy o psihologicheskoy bezopasnosti v sporte: problemyi eksperimentalnogo issledovaniya [Conceptualization of psychological safety in sports: problems of experimental research]. Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem. 2013. no. 8. P. 11.
  2. Gilyazetdinova E.M. Podhody k psihologicheskoy podgotovke sportsmenov s ogranichennyimi vozmozhnostyami [Approaches to the psychological preparation of athletes with disabilities]. Rudikov sessions – 2015. Proc. XI nat. res.-pract. conf. with int. particip. in sport psychology and phys. ed.. Moscow, 2015. pp. 175-177.
  3. Glukhova V.A., Maltseva A.S., Koltunov E.I., Khalabov A.G. Osobennosti agressivnosti i ee vzaimosvyaz s parametrami prinyatiya resheniy u zdorovyih sportsmenov i sportsmenov s ogranichennyimi vozmozhnostyami zdorovya [Features of aggressiveness and its relationship with decision-making parameters in healthy athletes and athletes with disabilities]. Chelovek. Sport. Meditsina. 2017. v. 17. no.  S., pp. 85-94.
  4. Makhina S.V., Ulyaeva G.G. Rol psikhoregulyatsii v sisteme psihologicheskoy podgotovki sportsmenov s ogranichennyimi vozmozhnostyami [Role of psycho-regulation in mental condiioning system for athletes with disabilities]. Zhivaya psikhologiya. 2015. no.  2. pp.  179-186.
  5. Petrova E.A., Makhov A.S., Savchenko D.V., Kovaleva M.A. Osobennosti psihologicheskih i psihoemotsionalnyih sostoyaniy sportsmenov-paralimpiytsev [Some aspects of mental and emotional conditions of Paralympic athletes]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. no. 3. pp. 48-50.
  6. Polyakov E.A., Kislyakov P.A., Senkevich L.V., Bychkova L.A. Psihologicheskoe konsultirovanie sportsmenov v trudnyih zhiznennyih situatsiyah [Psychological consulting service to athletes in challenging life situations]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. no. 4. pp. 32-34.
  7. Serbina L.F. Sotsialnaya integratsii invalidov v paralimpiyskom sporte [Social inclusion of people with disabilities in Paralympic sports]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. no.  4. pp. 128-131.
  8. Ulyaeva G.G. , Radnaguruev B.B., Ulyaeva L.G. Samorealizatsiya lichnosti v paralimpiyskom sporte kak faktor sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsii [Personal self-actualization in Paralympic sports as a factor of sociopsychological adaptation]. Resursy konkurentosposobnosti sportsmenov: teoriya i praktika realizatsii. 2015. no. 3. pp.  223-226.