Municipal physical education and sports management system: communication marketing

Municipal physical education and sports management system: communication marketing

ˑ: 

Applicant E.A. Kalieva1, 2
1Tyumen State University, Tyumen
2Tyumen city multidisciplinary center, Tyumen

The study analyses benefits of the modern communication marketing methods for the municipal physical education and sports management system; and analyzed the role and functions of the modern communication marketing tools for management, promotion and progress of the municipal physical education and sports system. The study offers a municipal communication marketing system development concept to combine the traditional and modern promotion tools including the relevant PR, BTL and feedback methods; and spells out the key provisions and principles for the Physical Education and Sports Sector Market-sensitive Promotion Concept designed to harmonize interests of the key shareholders including the government, society, social media and social partners; with a special emphasis on the modern social partnership formats to secure progress of the municipal PES service. The study data and analyses demonstrate benefits of the modern communication marketing methods for success of the municipal PES service facilitated both by the public-private partnerships (PPP) and innovative municipal PES management tools.

Keywords: communication marketing, management, PR, BTL, feedback, mass media, physical education and sports service management.

References

  1. Zagvyazinskiy V.I., Manzheley I.V. Obshchaya panorama pedagogicheskogo issledovaniya po problemam fizicheskoy kultury i sporta [Pedagogical research on the issues of physical education and sport: overview]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 2016, no. 3, pp. 3-5.
  2. Kalieva E.A., Khromin E.V., Korotkova E.A. Organizatsiya i razvitie PR-deyatelnosti v sisteme munitsipalnogo upravleniya goroda Tyumeni (na primere otrasli sporta i molodezhnoy politiki) [Organization and development of PR-activities in Tyumen municipal administration system (case study of sports and youth policy industry]. Teaching aid. Tyumen: Pechatnik publ., 2017, 79 p.
  3. Marochkina S.S., Dmitrieva L.M., Azarova E.V. Vvedenie v spetsialnost: reklama [Specialty introductory course: public relations]. Study guide. Moscow: Unity-Dana publ., 2015, 239 p. [Electronic resource]. Available : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757 (24.06.2017). P. 130.
  4. Ponomareva A.M. Kommunikatsionny marketing: kreativnye sredstva i instrumenty [Communication marketing: creative methods and tools]. Study guide. Moscow: RIOR: INFRA-M publ., 2016, 247 p.
  5. Khromin E.V. Sistemnye innovatsii v sfere fizicheskoy kultury i sporta na munitsipalnom urovne: vnedrenie i effektivnost [Systemic innovations in physical education and sports sector at municipal level: implementation and efficiency]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 12, pp. 82-85.
  6. Yuridicheskaya entsiklopediya [Legal Encyclopedia], 2015. Available at: https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/ 7760/%D0%9F%D0%9