Integration processes in modern sport science under transition

Фотографии: 

Dr.Hab., Professor, Honored Worker of Physical Culture of the RF L.I. Lubysheva1
PhD, Associate Professor, Honored Worker of Physical Culture of the RF V.P. Mochenov1
1Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

The study analyzes modern trends in sport science and effects of the relevant socio-cultural processes on the research in the physical education and sports sector, with an emphasis on the theoretical and practical aspects of the modern integration processes in the sport science and the key practical problems that need to be solved to secure further progress of the sport science. Presently the situation in the sport science is dictated by the transition to the breakthrough research technologies driven by interdisciplinary research projects facilitated by the close and effective cooperation in a variety of research disciplines unconstrained by an umbrella research theory.
The active invasion of the modern breakthrough genetic/ neurobiological/ neuropsychological/ artificial intelligence technologies in the modern sport science shall facilitate the leading academic centers being engaged in the problem-specific sport research to reform the very design of the research system in the national sport sector. In the transitional period with the research paradigms being changed, the decision-makers shall support new research thrusts, facilitate discussions and encourage the research to lay sound theoretical and practical basics for the modern sport science, with the grant financing system being increasingly applied to renew the theoretical and practical toolkit of the sport science.

Keywords: sport science, research methodology, trans-disciplinary system, integration processes, athletic training theory, post-neoclassical science.

References

 1. Bal'sevich V.K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on age-related kinesiology of man]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2009, 220 p.
 2. Dmitriev S.V. Sotsiokulturnaya teoriya dvigatelnykh deystviy cheloveka [Socio-cultural theory of human motor actions]. N. Novgorod: NSPU publ., 2011, 359 p.
 3. Kiyashchenko L. Konvergentsiya biologicheskikh, informatsionnykh, nano- i kognitivnykh tekhnologiy: vyzov filosofii [Convergence of biological, informational, nano- and cognitive technologies: challenge of philosophy]. Round table proc. Voprosy filosofii, 2012, no. 12, pp. 3-24.
 4. Knyazeva E.N. Transdistsiplinarnye kognitivnye strategii v nauke buduschego. Vyzov poznaniyu [Transdisciplinary cognitive research strategies of the future. Challenge to knowledge]. Moscow, 2004, pp. 29-49.
 5. Koryagina Yu.V. Analiz innovatsionnykh razrabotok i tekhnologiy veduschih nauchnykh laboratoriy mira po podgotovke sportsmenov olimpiyskikh vidov sporta [Analysis of innovative developments and technologies of world's leading scientific laboratories for athletic training in Olympic sports]. Mater. I Vseros. nauch.-prakt. konf. 'Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya fizicheskoy kultury, sporta, olimpizma: traditsii i innovatsii' [Proc. I Nat. res.-practical conf. 'Fundamental and applied research of physical culture, sports, Olympism: traditions and innovations']. Moscow: RGUFKSMiT publ., 2017, pp. 49-57.
 6. Kuzin V.V., Nikityuk B.A. Integrativnaya biosotsialnaya antropologiya [Integrative biosocial anthropology]. Moscow: FON publ., 1996, 220 p.
 7. Lubysheva L.I. Sovremennaya sportivnaya nauka: ot stagnatsii k novoy paradigme razvitiya [Modern sport science: from stagnation to new development paradigm]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 5, pp. 3-5.
 8. Lubysheva L.I., Mochenov V.P. Novy kontseptualny podkhod k sovremennomu ponimaniyu sotsialnoy prirody sporta [New conceptual approach to modern understanding of social nature of sport], Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 4, pp. 94-101.
 9. Matveyev L.P. Obschaya teoriya sporta i ee prikladnye aspekty. Uchebnik dlya vuzov fiz. kultury [General theory of sport and its applied aspects. Textbook for phys. cult. universities]. 5th ed., rev., sup.. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2010, 340 p.
 10. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obschaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [Athletic training system in Olympic Sports: General Theory and its Practical Application]. Kiev: Olimpiyskaya literatura publ., 2004, 808 p.
 11. Stepin V.S. Nauchnoe poznanie i tsennosti tekhnogennoy tsivilizatsii [Scientific knowledge and values ​​of technogenic civilization]. Voprosy filosofii, 1989, no. 10, pp. 3-18.
 12. Shvyrev V.S. O sootnoshenii poznavatelnoy i proektivno-konstruktivnoy funktsiy v klassicheskoy i sovremennoy nauke. Poznanie, ponimanie, konstruirovanie [On correlation of cognitive and project-constructive function in classical and contemporary science. Cognition, interpretation, construction], Moscow, 2008, pp. 30-48.