Summer triathlon in academic physical education

Фотографии: 

ˑ: 

Postgraduate A.S. Gorbachev1, 2
Dr.Hab., Professor V.V. Ponomarev1, 2
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk
2Sibirean State University n.a. academician M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk

Objective of the study was to provide theoretical grounds for and design a summer triathlon academic physical education program and test its benefits by an education process experiment. We accumulated the theoretical data to design practical material for the summer triathlon academic physical education program with a sport classification system to rate the trainees’ progress by the classes. In the program piloting experiment, the students mastered basics of cross-country race, cycling sport and swimming. The triathlon driven academic physical education program was found beneficial as verified by the Experimental Group progress in the physical fitness tests; competitive accomplishments in the municipal sport event; progress in the general sport culture; and qualifications for the junior sport classes.

Keywords: university students, physical education, summer triathlon, programmatic provisions.

References

  1. Lubysheva L.I., Zagrevskaya A.I. Integratsiya fizicheskogo i psikhicheskogo razvitiya studentov na osnove kineziologicheskogo podkhoda k ikh fizkulturno-sportivnomu obrazovaniyu [Integration of physical and mental development of students using kinesiological approach to their physical culture and sports education]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2016, no. 4, pp. 5-7.
  2. Ponomarev V.V., Limarenko O.V. Pedagogicheskiy kontrol psikhofizicheskogo potentsiala studentov vuza [Pedagogical control of psychophysical potential of university students]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2017, no. 6, pp. 56-58.