Geo-information systems applied in competitive orienteering

Geo-information systems applied in competitive orienteering

ˑ: 

 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2018, pp.71-73

PhD, Associate Professor Yu.N. Mironova
Yelabuga Institute of Kazan Federal University, Yelabuga

Objective of the study was to overview the modern geo-information technologies applicable in the competitive orienteering events. It gives a brief description of the relevant computer systems and the best ways to apply them in practical competitions and considers the relevant problems. Prior to a competitive orienteering event, for instance, every competitor receives a special digital chipset to track his/her movement all over the distance. The competitive orienteering events in the Chelyabinsk region are managed with application of the German electronic chipsets SportIdent. Modern competitive orienteering is ranked among the extreme sport disciplines that are required to be served by 3D process analyzing systems covering the subject area. The 3D model building process requires not too much time, with only a 2D map and an altitude matrix of the competitive area required for design of the 3D terrain of the area. Later on the model shall be moved across the terrain to simulate the competitor’s actions on a real-time basis. Furthermore, the GPS-orienteering and geo-information systems are widely used in the modern cross-city sprints. GPS-systems make it possible to track the process and even prevent violations and/or accidents in some cases, particularly when the competitions take place in hard-to-reach zones. Therefore, the applied geo-information systems are highly beneficial in some modern sports.

Keywords: geo-information system, competitive orienteering, GPS-navigation, check points, digital chipset.

References

 1. Ermachenkov A.A., Byrkin V.A. Primenenie GIS-tekhnologiy dlya obespecheniya bezopasnosti i zrelischnosti massovykh sorevnovaniy po sportivnomu orientirovaniyu v usloviyakh megapolisa [GIS-technologies to improve safety and entertaining aspect of mass orienteering events in megalopolises]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 6, pp. 102-104.
 2. Ivanova N.V., Zheleznyakova T.M., Kartashova I.V. et al. Sportivnoe orientirovanie i osnovy primeneniya sovremennykh geoiformatsionnykh sistem v obrazovatelnom protsesse [Compettitive orienteering and modern geoinformation system application basics in educational process]. Mater. X Vseros. nauch.-prakt. konf. 'Geograficheskie nauki i obrazovanie' [Proc. X Rus. res,-practical conf. 'Geographical Sciences and Education'], 2017, pp. 30-32.
 3. Mironova Yu.N. Matematicheskie aspekty geoinformatiki [Mathematical aspects of geoinformatics]. Internet-journal 'Naukovedenie', 2015, vol. 7, no. 5, pp. 143; Available at: http://naukovedenie.ru/PDF/93TVN515.pdf). DOI: 10.15862/93TVN515
 4. Mironova Yu.N. Novye metody virtualnogo modelirovaniya v geoinformatsionnykh tekhnologiyakh [New methods of virtual modeling in geoinformation technologies]. Internet-journal 'Naukovedenie', 2016, vol. 8, no. 5 Available at: http://naukovedenie.ru/PDF/03TVN516.pdf
 5. Mironova Yu.N. Trudnosti klassifikatsii geoinformatsionnykh ob'ektov [Difficulties in classification of geoinformation objects]. Internet-journal 'Naukovedenie', 2017, vol. 9, no. 1 Available at: http://naukovedenie.ru/PDF/09TVN117.pdf
 6. Mikhaylov A.S., Lovtsov E.G. Primenenie geoinformatsionnykh metodov dlya nauchnykh issledovaniy v oblasti sporta [Application of geoinformation methods for scientific research in sports]. Geograficheskie issledovaniya Krasnodarskogo kraya. Sb. nauch. tr. [Col. works. Geographical researches of the Krasnodar Territory]. Krasnodar, 2011, pp. 242-247.
 7. Petrushko T.A., Vasilyeva I.G., Koltsova O.G. Gorodskie sprinty – kak novy vid sportivnogo orientirovaniya [Urban sprints as a new kind of competitive orienteering sport]. «Innovatsionnye i sotsialnye protsessy fizicheskoy kultury», sb. tr. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. Intern. res.-practical conf. "Innovative and social processes of physical culture'], 2016, pp. 81-84.
 8. Pislegina A.N. Osobennosti sorevnovaniy po sportivnomu orientirovaniyu [Features of orienteering competitions]. Pervy shag v nauku, 2015, no. 3-4 (3-4), 51-53.
 9. Tikunov V.S. Geoinformatika [Geomatics]. Moscow: Akademiya publ., 2005 Available at: http://www.studfiles.ru/preview/1817795/
 10. Shakirova M.V. Obuchenie ispolzovaniyu elektronnoy sistemoy otmetki v tekhniko-takticheskoy podgotovke yunykh orientirovschikov [Training to use electronic scoring system in technical and tactical training of unior orienteers]. XXIV regionalnaya nauch.-metod. konf. s mezhdunar. uchastiem 'Optimizatsiya uchebno-vospitatelnogo protsessa v obrazovatelnykh organizatsiyakh fizicheskoy kultury' [XXIV regional res.-pract. conf. with intern. participation 'Optimization of education and training process in educational organizations of physical culture']. USUPC publ.,  2014, pp. 216-217.
 11. Mironova Yu.N. (2016b) The study of geoinformatics with the use of gaming moments. International Journal Of Applied And Fundamental Research, no. 3 Available at: www.science-sd.com/465-25000