Biological (circadian) rhythms rating to study elite athletes' adaptability in extreme environments

Biological (circadian) rhythms rating to study elite athletes' adaptability in extreme environments

ˑ: 

 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2018, pp.54-56

Dr.Biol., Professor J.V. Koryagina1
PhD G.N. Ter-Akopov1
PhD S.V. Nopin1
PhD L.G. Roguleva1
1North-Caucasian Federal Research and Clinical Center of the Federal Medical-Biological Agency, Yessentuki

Objective of the study was to rate the circadian (circadian) biological rhythms in elite athletes in different competitive processes and special environmental (midland) conditions. The study data and analysis found expressed circadian rhythms in the heart rates of the elite athletes in the periods of the term hypoxic adaptation in the midland environments under heavy physical workloads. Tense adaptation processes in the athletes rated by deviations of the physicality rates from the norms were found to affect the rhythm amplitude and mesores with no disorders in the physiological process rhythms in the midland adaptation period. Athletes with the lower blood pressure rates are tested with the lower mesores and amplitudes of the HR circadian rhythm; and the athletes diagnosed with highly tensed control mechanisms are tested with the high rhythm amplitudes and mesores.

Keywords: chronobiology, biological rhythm, desynchronosis, athletes, health, physical working capacity.

References

  1. Aghajanyan N.A., Radysh I.V. Bioritmy, sreda obitaniya, zdorovye [Biorhythms, habitat and health]. Moscow: RPFU publ., 2013, 362 p.
  2. Alyakrinskiy B.S. Zakon tsirkadiannosti i problema desinkhronoza [Law of circadian behaviour and problem of desynchronosis]. Problemy khronobiologii, khronopatologii, khronofarmakologii i khronomeditsiny [Problems of chronobiology, chronopathology, chronopharmacology and chronomedicine]. Ufa: BGMI publ., 1985, vol. 1, pp. 6-7.
  3. Gubin G.D., Gubin D.G., Halberg F. Khronobiologicheskie issledovaniya i ih rol v otsenke zdorovya [Chronobiological studies and their role in health assessment]. XIX s'ezd Fiziologicheskogo obschestva im. I.P. Pavlova. Materialy s'ezda [Proc. XIX Congress of I.P. Pavlov Physiological Society]. Ekaterinburg, 2004, pp. 70-72.
  4. Karp V.P., Katinas G.S. [Komarov F.I.] Matematicheskie metody issledovaniya bioritmov [Computational biorhythm research methods]. Khronobiologiya i khronomeditsina [Chronobiology and chronomedicine]. Moscow: Meditsina publ., 1989, pp. 29-45.
  5. Katinas G.S., Chibisov S.M., Halabi G.M., Dementyev M.V. Analiticheskaya khronobiologiya [Analytical chronobiology]. Moscow–Beirut. 2017, 224 p.
  6. Komarov F.I., Rapoport S.I. Khronobiologiya i khronomeditsina [Chronobiology and Chronomedicine]. Moscow: Triada-X publ., 2000, 488 p.
  7. Koryagina J.V., Nopin S.V. Cosinor Ellipse 2006 # 2006611345 [Cosinor Ellipse 2006 No. 2006611345]. Programmy dlya EVM…(ofits. byul.), 2006, no. 3 (56), P. 42.
  8. Koryagina J.V., Ter-Akopov G.N., Nopin S.V. Sovremennye tekhnologii i effekty gornoy i gipoksicheskoy podgotovki sportsmenov [Modern technologies and effects of mountain and hypoxic training of athletes]. Kurortnaya meditsina, 2017, no. 3, pp. 170-174.
  9. Sheremetyev S.N. Travy na gradiente vlazhnosti pochvy (vodny obmen i strukturno-funktsionalnaya organizatsiya) [Herbs on soil moisture gradient (water exchange and structural-functional organization)]. Moscow: KMK publ., 2005, 271 p.
  10. Halberg F. Some aspects of biological data analysis and transverse profiles of rhythms. Circadian clocks.  Amsterdam etc., 1965, pp. 675-725.