Continuous college-to-university physical education technology: case study Physical Education and English Language disciplines

Continuous college-to-university physical education technology: case study Physical Education and English Language disciplines

ˑ: 

Dr.Hab., Associate Professor R.S. Nagovitsyn1
Dr.Hab., Professor A.V. Tutolmin1
PhD, Associate Professor Y.G. Maksimov1
P.B. Volkov1
1Glazov State Pedagogical Institute named after V.G. Korolenko, Glazov

The study analyses benefits of a continuous college-to-university physical education technology tested on an individualised education model designed to train a physical education specialist. The frame continuous college-to-university physical education model includes the legislative, goal-setting, technological and completion modules and tests solutions for the following process goals: multidisciplinary training of a physical education specialist; individualisation of the continuous physical education technology; education quality improvement; time saving on the college-to-university education route; higher education service internationalisation; and networking/ clustering of the college-to-university process. New cluster-technology-based education trajectories were offered to meet the modern requirements to education specialist’s competencies including the federal standards on the whole and academic system performance standards in particular in relation to the foreign students’ education service. To facilitate implementation of the continuous physical education technology, the study offers a special curriculum for the remote training of education specialists majoring in Physical Education and English Language sub-disciplines of the academic Pedagogical Education discipline.

Keywords: physical education, pedagogical education, continuous physical education, individualised education, networking, clustering, education trajectory

References

 1. Kargapolov E.P. Organizatsionno upravlencheskie osnovy nepreryvnogo fizkulturnogo obrazovaniya. Avtoref. dis. dokt. ped. nauk [Organizational and management basics of continuous physical education. Doctoral diss. Abstract (Hab.)]. Moscow, 1992, 49 p.
 2. Kontseptsiya Federalnoy tselevoy programmy razvitiya obrazovaniya na 2016 – 2020 gody [The Concept of the Federal Targeted Program for Development of Education for 2016-2020]. Available at: http://minobrnauki.rf/dokumentyi/4952/fayl/3922/ PRAVITEL'STVO_ROSSIISKOI_FEDERACII_FCPRO.doc.
 3. Lubysheva L.I. Kontseptsiya fizkulturnogo obrazovaniya: teoriya i metodika [Physical education concept: theory and methodology]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1996, no. 1, P. 2.
 4. Lubysheva L.I., Magin V.A. Kontseptsiya modernizatsii protsessa professionalnoy podgotovk spetsialistov po fizicheskoy kulture i sportu [The concept of physical education and sports specialist vocational training process modernization]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2003, no. 12, pp. 13-16.
 5. Nagovitsyn R.S., Vladykina I.V., Volkov P.B., et al Programmnoe upravlenie sovershenstvovaniem fizicheskoy kul'tury studentov s primeneniem mobilnykh sredstv [Program management of improvement of physical education of students using mobile methods]. Teoriya i praktika fiz, kultury, 2015;4: 33-35, 2015, no. 4, pp. 33-35.
 6. Nagovitsyn R.S. Kontseptualnye osnovy formirovaniya fizicheskoy kultury lichnosti studenta na osnove mobilnogo obucheniya [Conceptual Framework of Formation of Personal Physical Culture of Student Based on Mobile Learning]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 10, pp. 11-14.
 7. Nagovitsyn R.S., Maksimov Y.G., Miroshnichenko A.A. et al. Realizatsiya didakticheskoy modeli podgotovki studentov k novatorstvu v protsesse nepreryvnogo obrazovaniya buduschego uchitelya [Implementation of the didactic model of preparing students for innovative practice within the framework of continuing teacher education]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2017, vol. 7, no. 5, pp. 7-24.
 8. Nagovitsyn R.S., Rassolova E.A., Senator S.Y. et al. Razrabotka veb-portala dlya podgotovki studentov k testirovaniyu po normam GTO [Web portal design to prepare students for GTO tests]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 1, pp. 39-42.
 9. Nagovitsyn R.S., Rassolova E.A., Sokolnikova E.I. et al Tekhnologiya sistemnogo razvitiya fizicheskikh kachestv molodezhi na osnove mobilnogo obucheniya [Technology of system development of physical qualities of young people with regard to mobile learning]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no.11, pp. 100-102.
 10. Perepelkina J.V. Formirovanie gotovnosti k ispolzovaniyu inostrannogo yazyka v protsesse podgotovki spetsialista po fizicheskoy kulture. Dis. kand. ped. nauk [Formation of readiness to use foreign language in physical education specialist training process. PhD. diss.]. St. Petersburg, 1997, 151 p.
 11. Federalny gosudarstvenny obrazovatelny standart. 44.03.05 –«Pedagogicheskoe obrazovanie» [Federal State Educational Standard. 44.03.05 - "Pedagogical Education"]. Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf
 12. Federalny zakon ob obrazovanii Rossiyskoy Federatsii [Federal Law on Education in the Russian Federation]. Available at: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/46.html