Academic personality-centered non-professional physical education specialist training system design methodology

Фотографии: 

ˑ: 

PhD, Professor S.I. Bellykh
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine

The study considers the topic of academic personality-centred unprofessional physical education specialist training system design methodology. Tackling the non-professional physical education specialist training system design, the author offers a values system that determines priorities of the study and secures the education being refocused on the efforts to harmonise the physical and spiritual personality development process with a special emphasis on the physical progress.
The study was based on the personality psychology theory, with the personality development approach viewed as the key doctrine and condition of the academic personality development process. The author believes that a high priority shall be given to the non-professional physical education specialist training system as a major component of the academic education system reform. In the range of potential approaches to research a top priority is given to the theoretical domain of the academic education process.

Keywords: physical education system reform, university, academic unprofessional physical education specialist training system.

References

  1. Belykh S.I. ObGruntuvannya potrebi sistemnikh doslIdzhen za temoyu neprofesIynoi fIzkulturnoi osvIti studentIv [Justification of need for systematic research on nonprofessional academic physical education]. VIsnik ChernIgIvskogo natsIonalnogo pedagogIchnogo unIversitetu, no. 91. Ser.: PedagogIchnI nauki. FIzichne vihovannya ta sport. ChernIgIv, 2011, pp. 51-53.
  2. Bykov V.S., Mikhaylova S.V., Nikiforova S.A. Pedagogicheskaya tekhnologiya fizicheskogo samovospitaniya uchascheysya molodezhi [Educational technology of physical self-education of students]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2006, no. 8, pp. 13-16.
  3. Frolova I.T. Vvedenie v filosofiyu. Uchebnik dlya vuzov [Introduction to Philosophy. Textbook for high schools]. Moscow: Politizdat publ., 1990, Ch. 1, 367 p.
  4. Vydrin V.M. Nespetsialnoe (neprofessionalnoe) fizkulturnoe obrazovanie [Non-specialized (non-professional) physical education]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1995, no. 5-6, pp. 15-17.
  5. Prikhodko V.V. O vuzovskoy distsipline «Fizicheskoe vospitanie», kotoroy vse esche net [Academic discipline "Physical education", which is still lacking]. VIsnik ChernIgIvskogo natsIonalnogo pedagogIchnogo unIversitetu, no. 91, vol. 1, ser.: PEDAGOGIChNI NAUKI. FIZIChNE VIHOVANNYa TA SPORT. Chernigov, 2011, pp. 370-374.
  6. Prikhodko V.V. Pedagogicheskie osnovy fizkulturnogo obrazovaniya studentov (Opyt igrovogo proektirovaniya i ekspertizy). Dis. dokt. ped. nauk [Pedagogical basics of academic physical education (Experience of game design and examination). Doctoral diss. (Hab.)]. Moscow, 1991, 416 p.
  7. Tomenko O., Krutsevich T. NespetsIalna fIzkulturna osvIta uchnIvskoYi molodI: teorIya I metodologIya [Non-specific physical education of students: theory and methodology]. Sportivna nauka Ukraini, 2012, no. 1 (45), pp 18-23.
  8. Hell L., Zigler D. Teorii lichnosti (Osnovnye polozheniya, issledovaniya i primenenie) [Personality Theory (Basic Provisions, Research and Application)]. St. Petersburg: Piter Press publ., 1997, 608 p.