Issues of development of integrated physical education programs for general education schools

Фотографии: 

ˑ: 

Postgraduate S.S. Frolova
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

Objective of the study was to develop an integrated physical education program based on alternative technologies. We selected and analysed under the study the modern alternative education technologies applicable for design of the integrated physical education programs for general education schools including: sporting technology; project design technology; integrated lesson technology; activity encouragement technology; health protection technologies; modular education technologies; and game technologies.
Harmonised and professional combination of the above education technologies makes it possible to diversify the physical education and sport training process at schools.

Keywords: innovative technologies, physical education, integrated program, schoolchildren.

References

  1. Bal'sevich V.K. Sportivno orientirovannoe fizicheskoe vospitanie: obrazovatelny i sotsialny aspekty [Sports-centered physical education: educational and social aspects]. Sportivny vestnik, 2007, no. 4, pp. 54-57.
  2. Durkin P.K., Lebedeva M.P. Vospitanie u shkolnikov interesa k fizicheskoy kulture [Cultivation of interest in physical culture in schoolchildren]. Fizicheskaya kultura v shkole, 2016, no. 7, pp. 4-8.
  3. Kolosova T.A. Pedagogicheskie tekhnologii na urokakh i vo vneurochnoy deyatelnosti [Pedagogical technologies in class and off-class activities]. Fizicheskaya kultura v shkole, 2016, no.2, pp. 17-22.
  4. Khodzhaysa T.A. Integrirovanny urok gimnastiki i angliyskogo yazyka [Integrated gymnastics and English lesson]. Fizicheskaya kultura. Vse dlya uchitelya!, 2013, no. 6, pp. 7-9.