Adaptive physical education tools applicable in individual academic education trajectory design technologies

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №1-2017, pp.60-62

UDC 796.011.3

Associate Professor, PhD T.M. Pankratovich1
Associate Professor, PhD E.M. Golikova1
Associate Professor, PhD P.P. Tissen1
1Orenburg State Pedagogical University Orenburg

The study considers the individual academic education trajectory design specifics in application to the health-impaired university students (HIS) engaged in the academic adaptive physical culture system. The study data and analyses gave the means to highlight the key individual education trajectory design technologies within the frame of the adaptive physical culture of the university HIS. It was found by the study that healthy students may be exposed to risks of health disorders due to the education process design deficiencies and/or mismanagement, with the relevant social and cultural effects of the adaptive physical culture for HIS being successful. The proposed individual academic education trajectory design technology within the adaptive physical education system will be built up on a staged, accessible and individualization bases. Every element of an individual educational trajectory will be formed with consideration for the relevant key policies and requirements, with the basic educational forms being customized to the needs of every student.

Keywords: technologies, health-impaired students, adaptive physical culture, individual academic education trajectory.

References

  1. Andreeva I.G. Soderzhanie obrazovaniya v svete gosudarstvennoy politiki sokhraneniya zdorovya natsii [Content of education in light of government policy for nation's health preservation]. Pedagogika, 2012, no. 10, pp. 32-39.
  2. Arshavskiy I.A. Individualnye mehanizmy i zakonomernosti individualnogo razvitiya: Osnovy negentropiynoy teorii ontogeneza [Individual mechanisms and patterns of individual development: Basics of negentropic ontogenesis theory]. 1985, 270 p.
  3. Bal'sevich V.K., Lubysheva L.I. Fizicheskaya kultura: molodezh i sovremennost [Physical culture: youth and modernity]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1995, no. 5, pp. 7-8.
  4. Vilenskiy M.Y., Obraztsov P.I., Uman A.I. Tekhnologii professionalno-orientirovannogo obucheniya v vysshey shkole [Technologies of vocational training in higher school]. Moscow, 2004, 235 p.
  5. Volkova I.P. Sovremennye paradigmy teorii i praktiki sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsii i integratsii invalidov po zreniyu [Modern paradigm of theory and practice of socio-psychological adaptation and integration of visually impaired people]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12: Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika, 2008, no. 3, pp. 477-486.
  6. Golikova E.M., Tissen P.P., Lutovina E.E. Korrektsiya lichnostnykh riskov u shkolnikov i molodezhi s otkloneniyami v sostoyanii zdorovya na zanyatiyakh AFK [Correction of personal risks in school children and youth with health issues at APE classes]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 12.
  7. Lubysheva L.I. Sotsiologiya fizicheskoy kultury i sporta. Ucheb. posobie dlya vuzov [Sociology of physical culture and sports. Study guide for universities]. Moscow: Akademiya publ., 2010, 272 p.
  8. Lubysheva L.I., Magin V.A. Innovatsionnye tekhnologii v professionalnoy podgotovke sportivnogo pedagoga [Innovative technologies in vocational training of sport teachers]. Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury, 2005, 191 p.
  9. Shapkova L.V. Chastnye metodiki adaptivnoy fizicheskoy kultury. Ucheb. posobie dlya vuzov [Private methods of adaptive physical education. Study guide for universities]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2003, 464 p.
  10. Chogovadze A.V., Ryzhak M.M. Fizicheskoe vospitanie i formirovanie zdorovogo obraza zhizni studentov [Physical education and promotion of healthy lifestyles of students]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1993, no. 7, pp. 8-10.