Pre-conscription-age people's physical education model efficiency in context of Russian physical culture and sports "Ready for Labour and Defence" (GTO) complex tests

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №1 2017, pp.47-49

UDC 355.233.22

Postgraduate A.A. Rayzikh1
Dr.Hab., Professor, RANS Academician P.K. Petrov1
1Udmurt State University, Izhevsk

Objective of the study was to rate the physicality and theoretical background of the pre-conscription-age people in the context of the All-Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence” (GTO) Complex tests. Subject to the study were 60 males aged 16-17 years split up into an Experimental Group (n=31) and Reference Group (n=29). The subjects’ physical fitness was tested by the six standard All-Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence” (GTO) Complex fifth-class tests. The subjects’ theoretical background in the physical culture domain was tested by special application software for the 1-11-class school students of the general education establishments. Prior tests showed the Study and Reference Group subjects being virtually the same in the physical fitness and theoretical background. By the end of the educational experiment under the study the Reference Group was tested with a meaningless growth of test rates (p>0.05) versus the Study Group test rates that showed meaningful growth in every test (p<0.05) that is indicative of the pre-conscription-age people’s physical training model being efficient in terms of design and content.

Keywords: pre-conscription-age people, test standards, Russian Physical Culture and Sports GTO Complex.

References

  1. Novokreschenov V.V. Programmnoe obespechenie dlya kontrolya znaniy i vozmozhnosti ego ispolzovaniya dlya proverki znaniy i umeniy v komplekse GTO (Academic performance rating software and its use ащк knowledge and skills checks within GTO complex) / V.V. Novokreshchenov, P.K. Petrov, E.R. Akhmedzyanov // Vestnik IzhGTU (Herald of ISTU, – 2015. – № 4. – P. 112-115.
  2. Petrov P.K. Analiz fizicheskoy i teoreticheskoy podgotovlennosti doprizyvnoy molodezhi 16-17 let na sootvetstvie normativnym trebovaniyam Vserossiyskogo fizkulturnogo kompleksa «Gotov k trudu i oborone» (Analysis of physical and theoretical competency of pre-conscription youth aged 16-17 years by the standards of Russian physical culture and sports complex "Ready for Labor and Defence") / P.K. Petrov, A.A. Rayzikh, E.R. Akhmedzyanov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 4. – URL: www.science-education.ru/127-21246 (date of access: 23.08.2016).
  3. Petrov P.K. Modelirovanie fizicheskogo vospitaniya yunoshey doprizyvnogo vozrasta v usloviyakh vnedreniya Vserossiyskogo fizkulturno-sportivnogo kompleksa «GTO» (Modelling of physical education of pre-conscription males in context of introduction of Russian physical culture and sports GTO complex) / P.K. Petrov, A.A. Rayzikh // Vestnik Udmurtskogo universiteta, Seriya «Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika» (Bulletin of Udmurt University, series "Philosophy. Psychology. Education) – 2016. – V. 28. – Is. 4. – P. 119-123.
  4. Federalny gosudarstvenny obrazovatelny standart srednego (polnogo) obshchego obrazovaniya (Federal state educational standard of secondary (complete) general education). – URL: http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obr... (date of access: 25.08.2016)