Information technology for physical education: experience and challenges

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №1 2017, pp. 6-8

UDC 796:002

Dr.Hab., Professor, RANH Academician P.K. Petrov
Udmurt State University, Izhevsk

Objective of the work was to analyse and generalise the practical experience of the modern information technology application for the physical education purposes and set new goals for the application IT improvement process. The study methodology was based on analyses of the available theoretical and practical reports and initiatives to generalise and apply the relevant software and education tools for the physical education specialist training at Udmurt State University. The study has resulted in the main avenues for the further modern IT research and implementation in the national physical culture and sports sector. The study gives a few concrete examples of how the modern information and communication technologies may be applied and their direct and potential benefits for the physical culture and sports projects in the following domains: (1) physical education and sport specialist training system; (2) athletic training system; (3) sport event organization and management process; (4) health improvement and physical culture projects; (5) institutional and management arrangements for the relevant theoretical and practical works; (6) athlete’s functionality tests; (7) trainees’ physical progress and health monitoring projects; (8) psychological tests; and (9) informational and practical support for and management of the education and training process at the relevant education establishments and sport institutions. The solutions offered by the study will help design the relevant research processes with a higher priority being given to the modern information and communication technologies applicable in the physical culture and sports sector; and successfully implement them in the education and training processes.

Keywords: information technology in physical education, modern information and communication technologies, experience, challenges.

References

 1. Dmitriev O.B. Metod problemno-strukturnogo modelirovaniya kompiyuternykh sorevnovaniy po karate (Method of problem-structural modeling of computer competitions in karate) / O.B. Dmitriev, V.A. Shirokov, P.K. Petrov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2000. – № 7. – P. 39-41.
 2. Zheleznyak Y.D. Osnovy nauchno-metodicheskoy deyatelnosti v fizicheskoy kulture i sporte (Fundamentals of scientific and methodological activity in physical culture and sports): textbook for students of higher education institutions / Y.D. Zheleznyak, P.K. Petrov. – 7th ed., ster. – Moscow: Akademiya, 2014. – 288 p.
 3. Novokreschenov V.V. Programmnoe obespechenie dlya kontrolya znaniy i vozmozhnosti ego ispolzovaniya dlya proverki znaniy i umeniy v komplekse GTO (Academic performance rating software and its use ащк knowledge and skills checks within GTO complex) / V.V. Novokreshchenov, P.K. Petrov, E.R. Akhmedzyanov // Vestnik IzhGTU (Herald of IzhSTU). – 2015. – № 4. – P. 112-115.
 4. Petrov P.K. Informatsionnaya kompetentnost kak osnova dlya formirovaniya professionalnykh kompetentsiy budushchikh spetsialistov po fizicheskoy kulture i sportu (Information competency as a basis for professional competences building in future experts in physical education and sports) / P.K. Petrov // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka.– 2010. – № 2. – P. 51-55.
 5. Petrov P.K. Informatsionnye tekhnologii v fizicheskoy kulture i sporte (Information technologies in physical culture and sports): textbook for students of higher education institutions / P.K. Petrov. - 4th ed., ster. – Moscow: Akademiya, 2014. – 288 p.
 6. Petrov P.K. Vozmozhnosti i perspektivy ispolzovaniya sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v sisteme podgotovki spetsialistov po fizicheskoy kulture i sportu (Modern information technologies in physical education and sports expert training: application opportunities and prospects) / P.K. Petrov // Prikladnaya informatika. – 2009. – № 4. – P. 14-21.
 7. Petrov P.K. Osnovnye napravleniya nauchnykh issledovaniy i vnedreniya sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v oblast fizicheskoy kultury i sporta (Areas of research and introduction of modern information technologies in physical culture and sports sector) / P.K. Petrov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2014. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-15645 (date of access: 01.12.2014).
 8. Petrov P.K. Pedagogicheskie vozmozhnosti multimediynoy obuchayushchey programmy po pravilam i sudeystvu sorevnovaniy po sportivnoy aerobike (Educational possibilities of multimedia tutorial on rules and judging competitive aerobics competitions) / P.K. Petrov // Distantsionnoe i virtualnoe obuchenie. – 2012. – № 8. – P. 25-29.
 9. Petrov P.K. Podgotovka spetsialistov po fizicheskoy kulture i sportu v usloviyakh informatizatsii obshchestva (Physical education and sports expert training within computerization of society) / P.K. Petrov // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2006. – № 5. – P. 45-47.
 10. Petrov P.K. Praktikum po informatsionnym tekhnologiyam v fizicheskoy kulture i sporte (Workshop on Information Technologies in Physical Culture and Sports): study guide / P.K. Petrov, E.R. Akhmedzyanov, O.B. Dmitriev. – Moscow: Akademiya, 2010. – 288 p.
 11. Petrov P.K. Podgotovka sudey po sportivnoy aerobike s pomoshchyu multimediynoy obuchayushchey programmy (Competitive aerobics judge training using multimedia tutorial) / P.K. Petrov, I.A. Tatarskikh // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2016. – № 4. – P. 103-104.