Sport university education efficiency in context of sociological analysis

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №6 2016, pp.63-65

Professor, PhD T.V. Mikhaylova1
1Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

Professional competence building in the Russian sport coaches’ academic education process may be improved by the proposed innovation technology applicable by the national sport coaches’ training departments, the technology being designed based on the relevant goal settings customized for the students’ individualities with due emphasis on the continuity of the education material.

Keywords: sport university, students, professional competence, management skills, communication skills, strategic skills.

References

  1. Bleer A.N. Analiz sootvetstviya normativnykh kvalifikatsionnykh trebovaniy professional'nogo standarta «trener» realizatsii podgotovki trenerskikh kadrov v sisteme vysshego professional'nogo obrazovaniya v Rossii (Professional standard "Coach" and its qualification criteria versus the valid educational standard of the Russian higher professional education system: comparative analysis) / A.N. Bleer, A.G. Batalov, A.V. Skotnikova, I.P. Kosmina // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 8. – P. 6-9.
  2. Dmitriev S.V. K probleme smeny metodologicheskikh paradigm v sisteme obrazovaniya (v kontekste sfery fizicheskoy kultury i sporta) (Changes in methodological paradigms in education system (in context of physical culture and sports sector) / S.V. Dmitriev, S.D. Neverkovich, D.I. Voronin, E.V. Bystritskaya // Mir psikhologii. – 2015. – № 2. – P. 244-258.
  3. Katrovskiy A.P. Vysshee obrazovanie v Rossii – protsess transformatsii i integratsii (Higher education in Russia - transformation and integration process) / A.P. Katrovskiy, V.P. Guba // Vesnik Paleskaga dzyarzhaўnaga unIversiteta. Seriya gramadskikh I gumanitarnykh navuk. – 2015. – № 2. – P. 32-40.
  4. Korenevskiy S.A. Integrativnye protsessy sistemnogo podkhoda v obespechenii podgotovki kadrov po fizicheskoy kul'ture v Rossiyskoy Federatsii: dis. … dokt. ped. nauk (Integrative processes of systems approach to provide physical education personnel training in Russia: doctoral thesis (Hab) / S.A. Korenevskiy. – Moscow, 2007. – 380 p.
  5. Mikhaylova T.V. Sotsial'no-pedagogicheskie i professional'no-trudovye osnovy podgotovki trenerov v institute sporta (Socio-educational and professional labour basics of coach training in sports): Monograph / T.V. Mikhaylova. – 2016. – 178 p.
  6. Mikhaylova T.V. Tekhnologiya upravleniya obrazovatel'noy deyatel'nost'yu pri podgotovke trenerov v institutakh sporta Rossiyskoy Federatsii (Learning activity management technology in sports institute coach training in Russia) / T.V. Mikhaylova // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2016. – № 2. – P. 71.
  7. Neverkovich S.D. Sistema obrazovaniya v vuze fizicheskoy kul'tury kak sotsial'ny institut (Educational system in physical culture university as a social institution) / S.D. Neverkovich, A.A. Popova // Vestnik Adyigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psikhologiya. – 2013. № 4(129). – P. 173-178.
  8. Slastenin V.A. Osnovnye tendentsii modernizatsii vysshego obrazovaniya (Modernization of higher education: major trends) / V.A. Slastenin // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. – 2014. – № 1. - P. 43.

tomriko58@mail.ru

21.10.2016 г.