Personal social developmental education concept in application to students with health limitations

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №6 2016, pp.53-55

Associate Professor, PhD E.M. Golikova
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Objective of the study was to design a personal social developmental education concept in application to the students diagnosed with health limitations (HL) based on the individual academic education trajectories to guide them through their professional academic educational process. Subject to the study were 2438 students of 16-22 years of age in the period of 2009 through 2016. In the personal social developmental educational concept design process, the author was driven by the relevant social, general methodological and special educational principles to select a set of the relevant educational tools and conditions. The individual academic education trajectory application technology showed its benefits as verified by the decreased anxiety and emotional instability rates. Positive trends in the personal mental settings associated with growth of the self-assessment and stress tolerance rates contributing to the students’ socializing process were also found by the study.

Keywords: personality social development, students, health limitations.

References

 1. Arshavskiy I.A. Individual'nye mekhanizmy i zakonomernosti individual'nogo razvitiya: Osnovy negentropynosti. Teorii ontogeneza (Individual mechanisms and patterns of individual development: Basics of negative entropy. Theories of ontogenesis) / I.A. Arshavskiy. 1985. – 270 p.
 2. Akhmetshina J.V. Mnogomernost sotsiokul'turnogo prostranstva vuza v kontekste vzrashchivaniya korporativnosti u studentov (Multidimensional sociocultural space of university in context of cultivating students' corporativity) / J.V. Akhmetshina // Vestnik HGAEP.– 2014. – № 4-5. – P. 88-95
 3. Bal'sevich V.K. Fizicheskaya kul'tura: molodezh i sovremennost' (Physical culture: youth and modernity) / V.K. Bal'sevich, L.I. Lubysheva // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1995. – № 5. – P. 7-8.
 4. Belikov V.A. Professional'noe obrazovanie. Metodologiya deyatel'nosti (Professional education. Methodology of Activity) / V.A. Belikov, A.S. Valeev et al. – Moscow: Vlados, 2009. – 334 p.
 5. Bondarevskaya E.V. Opyt razrabotki gumanitarnoy metodologii issledovaniya i modernizatsii tselostnogo obrazovatel'nogo protsessa v pedagogicheskom vuze (Experience in development of humanitarian methodology of research and integral modernization of educational process in teacher training university) / E.V. Bondarevskaya // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Bulletin of Volgograd State Pedagogical University). – 2012. – V. 75. – № 11. – P. 4-8.
 6. Golikova E.M. Individual'nye obrazovatel'nye traektorii studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya (Individual educational pathes of students with impairments) / E.M. Golikova, A.N. Kozurman // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 1.
 7. Kolesnikova I.A. Stanovlenie professional'nogo kachestva sovremennogo pedagoga (mezhdunarodny kontekst) (Cultivating professional qualities of modern teacher (international context) / I.A. Kolesnikova // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. – 2005. – № 4. – P. 23-26.
 8. Korolkov A.A. Filosofskie problemy teorii i normy (Philosophical issues of theory and standards) / A.A. Korolkov, V.P. Petlenko. – Moscow: Meditsina, 1977. – 392 p.
 9. Larionova S.A. Sotsial'no-psikhologicheskaya adaptatsiya lichnosti: teoreticheskaya model i diagnostika (Socio-psychological adaptation of personality: theoretical model and diagnostics) / S.A. Larionova. – Belgorod, 202. – 198 p.
 10. Lubysheva L.I. O programmnykh osnovakh vuzovskogo fizkul'turnogo vospitaniya (Program foundations of university physical education) / L.I. Lubysheva, G.M. Gruznykh // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1990. – № 3. – P. 42-44.
 11. Luria R.A. Vnutrennyaya kartina bolezni i patogennye zabolevaniya (Internal picture of disease and pathogenic diseases) / R.A. Luria. – Moscow, 1944. – 146 p.
 12. Meerson F.Z. Adaptatsiya: stress i profilaktika (Adaptation: stress and prevention) / F.Z. Meerson. – Moscow: Nauka, 1981. – 278 p.
 13. Ol'shanskiy D.V. Adaptatsiya sotsial'naya (Social Adaptation) / D.V. Ol'shanskiy. Encyclopedic Dictionary of Philosophy. – Moscow. 1989.

gks-07@mail.ru

26.08.2016 г.