Notion of physical culture: evolution in context of theoretical analysis

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №6 2016, pp.5-8

Associate Professor, PhD O.N. Batsina1
Associate Professor, PhD F.D. Mukhamityanov1
1Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky

The study considers the emergence history and developmental aspects of “physical culture” as a notion starting from the bodily developmental and physical training concepts popular in pre-revolutionary Russia and followed by the role of post-revolutionary ProletCult as an institution on the whole and A.A. Bogdanov in particular in promotion of the idea of physical culture. The study underlines the fact that the first post-revolutionary enthusiasts tended to interpret physical culture as an integral part of the proletariat’s culture on the whole. It was through the conflict of the content and functions of physical culture emerging in the society that the present internally contradictory notion of physical culture has been established. A variety of theoretical and practical problems of the notion are being addressed by a few legislative initiatives.

Keywords: notion of physical culture, theory and practice, physical culture promotion

References

 1. Aleksandrov N.N. Zvezda Bogdanova (Bogdanov's Star) / N.N. Aleksandrov. – Moscow: Pub. h-se of Trinitarianism Academy, 2013. – 243 p.
 2. Asoyan Y. Otkrytie idei kul'tury. Opyt russkoy kul'turologii serediny XIX – nachala XX veka (Origin of idea of culture. Experience of Cultural Studies in Russia in mid XIX - early XX century) / Y. Asoyan, A. Malafeev. – Moscow, 2000. – P. 344.
 3. Vasil'ev A. Sekret sily Evgeniya Sandova (Secret of Eugene Sandow). [Electronic resource] / A. Vasil'ev URL: http:// silacheloveka.ru›silachi_sandov.php (date of access: 05. 07.2014).
 4. All-Union res.-practical conference // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1986 – № 7. – P. 21.
 5. Goloshchapov B.R. Istoriya fizicheskoy kul'tury i sporta (History of physical culture and sports: study guide for university students) / B.R. Goloshchapov. – Moscow: Akademiya, 2001. – 312 p.
 6. Demeter G.S. Ocherki po istorii otechestvennoy fizicheskoy kul'tury i olimpiyskogo dvizheniya (Essays on history of domestic physical culture and Olympic Movement) / G.S. Demeter. – Moscow: Sovetskiy sport, 2005. – 324 p.
 7. Evstaf'ev B.V. O sushchnosti fizicheskoy kul'tury i ee komponentnom sostave (Physical culture: essence and component composition) / B.V. Evstaf'ev // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1980. – № 6. – P. 45-49.
 8. Efimov D.G. Stanovlenie i razvitie fizicheskoy kul'tury i sporta v gosudarstvennykh uchrezhdeniyakh Rossii (1861-1917 gg.): avtoref. dis. … kand. ist. nauk (Formation and development of physical culture and sports in municipal institutions of Russia (1861-1917): Abstract of PhD thesis) / D.G. Efimov. – St. Petersburg, 2000. – 38 p.
 9. Isaev A.A. Sportivnaya politika Rossii (Russian sport policy) / A.A. Isaev. – Moscow: Sovetskiy sport, 2002. – 512 p.
 10. Korenberg V.B. O nekotorykh bazovykh ponyatiyakh v nashey sfere (Some basic concepts in the area) / V.B. Korenberg // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2008. – № 2. – P. 9-13.
 11. Kun L. Vseobshchaya istoriya fizicheskoy kul'tury i sporta (World History of Physical Education and Sport) / L. Kun. – Moscow: Raduga, 1982. – 399 p.
 12. Lubysheva L.I. Novy kontseptual'ny podkhod k ponimaniyu sotsial'noy prirody sporta (New conceptual approach to understanding of social nature of sport) / L.I. Lubysheva, V.P. Mochenov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 4. – P. 94-101.
 13. Mel'nikova N.Y. Sport v Rossii – nakanune i posle oktyabrya 1917 goda (Sport in Russia - before and after October 1917) / N.Y. Mel'nikova, A.V. Treskin, D.M. Levin / Istoriya fizicheskoy kultury i sporta. Antologiya. – Moscow: Rus-Olimp, 2010. – 254 p.
 14. Nastol'naya kniga sportivnogo menedzhera (Sports manager's handbook: guide) / Comp.: M.I. Zolotov. – Moscow: FON, 1997. – 518 p.
 15. Osnovnye postanovleniya, prikazy i instruktsii po voprosam sovetskoy fizicheskoy kul'tury i sporta. 1917–1957 gg. (Key regulations, orders and instructions on the issues of Soviet physical culture and sports. 1917-1957) / Comp. I.G. Chudinov. – Moscow, 1959. –301 p.
 16. Plaggenborg St. Revolyutsiya i kul'tura: Kul'turnye orientiry v period mezhdu Oktyabrskoy revolyutsiey i epokhoy stalinizma (Revolution and Culture: Cultural landmarks in the period between October Revolution and Stalinism era) / St. Plaggenborg. – St. Petersburg, 2000. – 416 p.
 17. Rossiyskaya Federatsiya. Zakony. O fizicheskoy kul'ture i sporte v Rossiyskoy Federatsii: federal'ny zakon (Russian Federation. Laws. On Physical Culture and Sports in the RF: Federal Law) // Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii (Russian Federation Code). – 1999. – № 18.
 18. Rossiyskaya Federatsiya. Zakony. O fizicheskoy kul'ture i sporte v Rossiyskoy federatsii: federal'ny zakon (Russian Federation. Laws. On Physical Culture and Sports in the RF: Federal Law) //Rossiyskaya gazeta. - December 8 2007.
 19. Sunik A.B. Razmyshleniya o fizkul'turno-sportivnom v postrevolyutsionnuyu epokhu (20-e gody) (Reflections on physical culture and sports in post-revolutionary era (20s) / A.B. Sunik // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2005. – № 5. – P. 2-13.
 20. Filippov A.N. Gosudarstvennaya politika SSSR v oblasti fizicheskoy kul'tury i sporta: 1920-1930 gg.: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk (State policy of the USSR in the field of physical culture and sports: 1920-1930: Abstract of PhD thesis) / A.N. Filippov. – Yaroslavl, 2012. – 25 p.
 21. Fomin Y.A. Fizicheskaya kul'tura (kratkaya istoriya termina i sovremennaya teoreticheskaya traktovka ponyatiya) (Physical culture (brief history of the term and modern theoretical interpretation of the concept) / Y.A. Fomin // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1982. – № 8. – P. 45-47.

chifk.filosofy@mail.ru

17.10.2016 г.