Core research areas and accomplishments of Lesgaft university

Фотографии: 

 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №10 2016, pp. 6-9

UDC 796.011

Professor, Dr.Hab. S.M. Ashkinazi
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

e-mail: sergei_ashkinazi@mail.ru

The article is dedicated to the 120th anniversary of the University. It summarizes accomplishments of the research activity at Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health for the last decade and outlines the core areas and prospects of the research activity run by the academic staff, research associates, students, masters and post-graduates. Modern research activity at the University is largely driven by the ideas and traditions initiated and established by P.F. Lesgaft, the founder of the University and the national physical education system, whose ideas have been efficiently developed by his multiple students and followers. It should be emphasized that one of the core concepts that may reasonably be called the Lesgaft one makes an emphasis on the education and research activities being duly integrated.

Keywords: P.F. Lesgaft University, research activity, research education schools, integration .

References

  1. Gorelov A.A. Nauchnaya rabota v SPbGUFKe im. P.F. Lesgafta: stanovlenie, sostoyanie i perspektivy (Research work in SPbSUPC n.a P.F. Lesgaft: formation, condition and prospects) / A.A. Gorelov, S.M. Ashkinazi // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2006. – № 10. – P. 22-26.
  2. Evseev S.P. Nauchno-pedagogicheskaya shkola kak vid integratsii obrazovatelnoy i nauchnoy deyatel'nosti v vysshem fizkul'turnom obrazovanii (Scientific-pedagogical school as a form of integration of educational and research activities in higher physical education) / S.P. Evseev, V.A. Tajmazov, N.G. Zakrevskaya, S.S. Filippov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2013. – № 4. – P.11-16.
  3. Kuramshin Y.F. Vozniknovenie i razvitie teorii fizicheskoy kul'tury (Formation and development of theory of physical culture) / Y.F. Kuramshin // Nauchno-pedagogicheskie shkoly universiteta / Nauchnye trudy. Ezhegodnik – 2013 (University pedagogical scholar schools / Publications. Yearbook). – St. Petersburg, 2013. – P. 77-91.
  4. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote «Razrabotka metodov kontrolya za sostoyaniem podgotovlennosti sportsmenov na osnove biokhimicheskogo, immunologicheskogo i drugikh vidov biologicheskogo monitoringa» (promezhutochny) (Report on research work "Development of athletes' fitness testing methods based on biochemical, immunological and other types of biological monitoring" (intermediate). Russian Ministry of Sports RF, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, UDС 61:796, # state registration number 01200907370, inv. # 03201455126. – St. Petersburg, 2013. – 224 p.
  5. Otchet sostavnoy chasti nauchno-issledovatelskoy raboty «Razrabotka kompleksnoy metodiki korrektsii funktsional'nogo sostoyaniya vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov na predsorevnovatel'nom etape podgotovki» (shifr «Koordinatsiya -15») po teme: «Razrabotka kompleksnoy metodiki korrektsii funktsional'nogo sostoyaniya vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov po letnim olimpiyskim vidam sporta na predsorevnovatel'nom etape podgotovki» (zaklyuchitel'ny). (Report on integral part of the research work "Development of an integrated method of correction of the functional state of elite athletes at pre-season training stage" (code "Coordination -15") on: "Development of an integrated method of correction of the functional state of elite athletes in summer Olympic sports at pre-season training stage" (final). Federal Research and Clinical Center for Sport Medicine and Rehabilitation" of Federal Medical-Biological Agency, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, UDC 796.01: 612, state registration number 115092810049. – St. Petersburg, 2015. – 179 p.
  6. http://www.almazovcentre.ru

Received 29.06.2016 г.