Combined body-weight reduction program efficiency

Фотографии: 

ˑ: 

V.S. Smol'ny
LLC «Beshenaya sushka», St. Petersburg

The study reports practical experience of the body-weight-reduction program designed by the author with an emphasis on the body aesthetics; with the 4-week program being based on physical loads, rational nutrition and psychological online-support system. The reasonable combination of the healthy nutrition, physical activity and psychological encouragement technologies was found to produce fast and effective results as verified by the rated body weight losses and the waist/ thigh/ chest size reductions.

Keywords: body weight reduction, aesthetic result, physical loads, rational nutrition, psychological support.

References

  1. Belyaeva D.A. Metodika korrektsii izbytochnoy massy tela u studentok (Methodology of overweight correction in female students) / D.A. Belyaeva // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2007. – # 9. – P. 61-62.
  2. Yeganyan R.A. Shkola zdorov'ya Izbytochnaya massa tela (School of Health. Overweight) / R.A. Yeganyan, A.M. Kalinina. – Moscow: Geotar-Media, 2013. – 186 p.
  3. Informatsionny byulleten' VOZ Ozhirenie i izbytochny ves (WHO Newsletter. Obesity and overweight). – 2014. – # 311 // http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/.
  4. Rodionova T.I. Ozhirenie global'naya problema sovremennogo obshchestva (Obesity as global problem of modern society) / T.I. Rodionova, A.I. Tepaeva // Meditsinskie nauki fundamental'nye issledovaniya. - 2012. – № 12. – P. 132.