Ontokinesiology - integrated science focused on age-specific human activity variability control methods

Фотографии: 

ˑ: 

Professor, Dr.Hab. L.I. Lubysheva1, 2
Associate professor, Dr.Hab. A.I. Zagrevskaya2
1Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow
2National Research Tomsk State University, Tomsk

The study was focused on the physical activity activation process based on kinesiological science which mission is to accumulate theoretical knowledge with concern to movements and motor activities. Objective of the study was to identify the role played by the modern ontokinesiological knowledge in the human physical activity control process.

Keywords: ontokinesiology, kinesiological potential, physical activity.

References

  1. Bal'sevich V.K. Ontokineziologiya cheloveka (Human Ontokinesiology) / V.K. Bal'sevich. – Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury, 2000. – 275 p.
  2. Bal'sevich V.K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka (Human developmental kinesiology essays) / V.K. Bal'sevich. – Moscow: Sovetskiy sport, 2009. – 220 p.
  3. Dmitriev S.V. Sotsiokul'turnaya teoriya dvigatel'nykh deystviy cheloveka: sport, iskusstvo, didaktika (Sociocultural theory of human motor actions: sport, art, didactics) / S.V. Dmitriev. – N. Novgorod: NSPU (NGPU), 2011. – 359 p.
  4. Donskoy D.D. Psikhosemanticheskie mekhanizmy upravleniya dvigatel'nymi deystviyami cheloveka (Psychosemantic motor actions control mechanisms in man) / D.D. Donskoy, S.V. Dmitriev // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1999. – # 9. – P. 2-6.
  5. Lubysheva L.I. Kineziologicheskiy podkhod kak metodologiya sportivnoy nauki i praktiki (Kinesiological approach as sport science and practice methodology) / L.I. Lubysheva, A.I. Zagrevskaya // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – # 12. – P. 3-10.