Expert opinion about purposes and content of classes at initial stage of sport reserve training

Фотографии: 

ˑ: 

Associate Professor, PhD E.T. Kolunin
Institute of Physical Education of Tyumen State University, Tyumen

The article contains the results of a coaches' survey on the issue of sport reserve training at the initial stage of the long-term training. The survey was conducted in the period from September 2015 through March 2016. Subject to survey were 79 coaches, working in sport schools and sport youth centers of Tyumen and the Tyumen region.
The survey revealed the optimal age to start sports, key physical qualities and the percentage of time required for athletes' overall conditioning. It was found that gymnastics means are the most effective exercises to achieve the main objectives at the initial stage of training of sport reserve.

Keywords: sport reserve, initial training, physical training, gymnastics means, coaches.

References

  1. Bal'sevich V.K. Ontokineziologiya cheloveka (Human Ontokineziology) / V.K. Bal'sevich. — Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury, 2000. – 275 p.
  2. Zav'yalova T.P. Problemy i perspektivy fizicheskogo vospitaniya doshkol'nikov goroda Tyumen (Physical education of Tyumen preschoolers: Problems and prospects) / T.P. Zav'yalova, I.V. Starodubtseva, A.S. Yakovlev // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2013. – № 12. – P. 17-21.
  3. Zagvyazinskiy V.I. Vozmozhno li v Rossii zdorov'eformiruyushchee obrazovanie? (Potential of health promoting education in Russia) / V.I. Zagvyazinskiy, I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 11. – P. 94-96.
  4. Kolunin E.T. Sistema konvergentsii sredstv gimnastiki v protsess nachal'noy podgotovki sportivnogo rezerva (System of convergence of gymnastics means in sport reserve initial training process) / E.T. Kolunin // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2014. – № 12. – P. 78-82.
  5. Matveyev L.P. Obshchaya teoriya sporta i ee prikladnye aspekty (General sport theory and its applications) / L.P. Matveyev. – St. Petersburg: Lan', 2005. – 384 p.
  6. Simonova E.A. Izuchenie koordinatsionnykh sposobnostey begunov na korotkie distantsii (Study of sprinters' coordination abilities) / E.A. Simonova, V.A. Tissen // Strategiya formirovaniya zdorovogo obraza zhizni sredstvami fizicheskoy kul'tury i sporta: opyt, perspektivy razvitiya: Mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. s uchastiem zarubezhnykh predstaviteley (Healthy lifestyle formation strategy via physical education and sports: experience, prospects: Proc. res.-practical conf. with the participation of foreign representatives). – Tyumen, 2013. – P.  86-90.