Competitive basketball course efficiency in academic sport curriculum

Фотографии: 

ˑ: 

Associate Professor, PhD M.V. Bazilevich
Institute of Physical Education of Tyumen State University, Tyumen

Projects that offer new ways to lure university students to active physical education and sport activity are given a top priority at present for the reason that the students’ health standards and physical fitness rates have long been on the fall, and the situation is further aggravated by the student’s passive attitudes to the academic physical education. We believe that the sport-centred physical education system customized for the practical interests of the trainees may both help improve the physical fitness and health standards of university students and shape up their personal sport culture.

Keywords: sportization, students, basketball.

References

  1. Bazilevich M.V. Modelirovanie sportivno orientirovannogo fizicheskogo vospitaniya v vuze na osnove basketbola: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk (Design of sport-centered university physical education based on basketball: Abstract of PhD thesis) / M.V. Bazilevich. – Malakhovka, 2010. – 21 p.
  2. Lubysheva L.I. Novy kontseptualnyiy podhod k sovremennomu ponimaniyu sotsialnoy prirodyi sporta (New conceptual approach to modern interpretation of social nature of sport) / L.I. Lubysheva, V.P, Mochenov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 4. – S. 94-101.
  3. Peshkova N.V. Povedencheskaya strategiya v otnoshenii zdorov'ya devushek, zanimayuschihsya v ramkah sportizatsii fizicheskogo vospitaniya razlichnyimi vidami dvigatelnoy aktivnosti (Behavioral strategy in relation to female trainees' health within sportization of physical education using different types of physical activity) / N.V. Peshkova // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2015. – № 9. – P. 89-91.