Organization and procedure of midterm assessment of students using project method in physical education system

ˑ: 

Associate professor, PhD O.V. Dulova
State College of Olympic Reserve, Irkutsk

The problem of organization and holding midterm assessment of students in the physical education system. The algorithm of the project method implementation in the evaluation of the interdisciplinary course "Management of sports training system" as part of the professional module "Organization and performance of training sessions and management of athletes' competitive activity in selected sport". The criteria for assessing the protection project, the dynamics of student performance results are presented in the paper.

Keywords: federal state educational standard of secondary professional education 49.02.01 - "Physical Education", general and professional competences, interdisciplinary course, professional module, monitoring, mideterm assessment, project method.

References

  1. Manzheley I.V. Metod proektov v formirovanii fizkul'turnykh kompetentsiy u bakalavrov (Project method in formation of bachelor's physical education competences) / I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2015. – № 12. – P. 16-18.
  2. Metodicheskie rekomendatsii po organizatsii uchebnogo protsessa po ochno-zaochnoy i zaochnoy formam obucheniya v obrazovatelnyih organizatsiyah, realizuyuschih osnovnye professional'nye obrazovatel'nye programmy srednego professionalnogo obrazovaniya: pismo Minobrnauki Rossi ot 20 iyulya 2016 g. № 06-846 (Guidelines on organization of part-time and extramural educational process in educational institutions, implementing basic professional educational programs of secondary professional education: letter from the Russian Ministry of Education July 20, 2016 № 06-846).
  3. Savel'ev P.A. Metod proektov na urokah istorii kak odin iz sposobov organizatsii issledovatelskoy deyatelnosti studentov pedagogicheskogo kolledzha (Project method and application at history lessons as a way of organization of research activity of pedagogical college students) / P.A. Savel'ev // Srednee professional'noe obrazovanie. – 2015. – № 1. – P. 11-17.
  4. Federal'ny gosudarstvenny obrazovatel'ny standart srednego professional'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti 49.02.01 – «Fizicheskaya kul'tura»: prikaz Minobrnauki Rossii ot 11 avgusta 2014 g. № 976 (The Federal State Educational Standard of secondary vocational education in the specialty 49.02.01 - "Physical Education": the order of the Russian Ministry of August 11, 2014 № 976).