Knowledge about physical harmony – new development vector of theory and practice of physical education

ˑ: 

L.V. Kondaurov
Buryat State University, Ulan-Ude

Evolution of motor activity suggests improving the interaction between man and the world around him. Physical education and sport are an important process of this evolution, that blazed a trail for comprehensive development of man, which is a priority component of life of the modern society.
Harmony of physical development reveals human nature, it allows to find new ways of interaction between man and nature. Allocation of the essence of the harmony of physical development enables physical education to become a major phenomenon in the general cognitive process of man.

Keywords: harmony of physical development, analytical approach, theory of physical education.

References

  1. Arkaev L.Ya., Suchilin N.G. Kak gotovit' chempionov (How to train champions) / L.Ya. Arkaev, N.G. Suchilin. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 2004.
  2. Gaverdovskiy Yu.K. Obuchenie sportivnym uprazhneniyam. Biomekhanika. Metodologiya. Didaktika: monografiya (Learning exercise technique. Biomechanics. Methodology. Didactics: monograph) / Yu.K. Gaverdovskiy. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 2007. – 911 p.
  3. Gaverdovskiy Yu.K. Tekhnika gimnasticheskikh uprazhneniy: ucheb. posobie (Technique of gymnastic exercises: teaching aid) / Yu.K. Gaverdovskiy. – Moscow: Terra-sport, 2002. – 508 p.
  4. Sportivnaya gimnastika: uchebnik dlya in-tov fiz. kul't. (Artistic gymnastics: textbook for phys. cult. inst.) / Ed. by Yu.K. Gaverdovskiy, V.M. Smolevskiy. – Moscow: Fizkul'tura i sport,1979. – 327 p., il.
  5. Sportivnaya gimnastika: entsiklopediya: ucheb. posobie (Artistic gymnastics: encyclopedia: study guide) / L.Ya. Arkaev, V.M. Smolevskiy. – Moscow: Anita Press, 2006. – 378 p.: il.
  6. Suchilin N.G. Gimnast v vozdukhe (Soskoki progressiruyushchey slozhnosti) (Gymnast in the air (dismounts of progressive difficulty)) / N.G. Suchilin. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 1978. – 120 p.: il.