Electroencephalographic brain activity of cross country skiers under auto-training

ˑ: 

Master's Degree Student V.S. Sosunovskiy
Associate professor, PhD A.I. Zagrevskaya
National Research Tomsk State University, Tomsk

The work considers the effects of auto-training sessions on the electroencephalographic brain activity of cross country skiers. Subject to research were cross country skiers of the 1st year of study (aged 17 - 19 years) from National Research Tomsk State University. The study revealed an increase in the average alpha rhythm amplitude against the background of increasing theta rhythm amplitude of the brain electroencephalography in athletes after an auto-training session, which proves applicability of auto-training sessions in pre-start training of athletes and for activating his competitive capacity. It was proved that the use of auto-training sessions has a positive effect on mental state, attention span, reduces emotional tension, mobilizes the athlete for the upcoming activities.

Keywords: auto-training session, brain electroencephalography, cross country skiers.

References

  1. Golovin M.S. Izmenenie elektroentsefalograficheskoy aktivnosti golovnogo mozga posle audiovizual'noy stimulyatsii (EEG brain activity changes after audiovisual stimulation) / M.S. Golovin, R.I. Aizman // Fizicheskaya kul'tura, zdravookhranenie i obrazovanie. – 2015. – P. 100-103.
  2. Dermanova I.B. Diagnostiki emotsional'no-nravstvennogo razvitiya (Diagnostics of emotional and moral development) / I.B. Dermanova. – St. Petersburg: Rech. – 2002. – P. 124-126.
  3. Zenkov L.R. Klinicheskaya elektroentsefalografiya (Clinical Electroencephalography) / L.R. Zenkov // MEDpress-form. – 2014. – P. 219-225.
  4. Khanin Yu.L. Issledovanie trevogi v sporte (Anxiety in Sport) / Yu.L. Khanin // Voprosy psikhologii. 1978. – № 6. – P. 94-106.
  5. Shultz I.G. Autogennaya trenirovka (Auto-training) / I.G. Shultz. – Moscow: Meditsina, 1985. – 5 p.