Socio-pedagogical conditions of formation of children's fitness in Russia

ˑ: 

Associate professor, PhD T.V. Levchenkova
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow

The present article analyzes the issues of development of children's fitness programs in Russia. The causes of development of special programs for children in fitness clubs, the most popular programs for children of different ages, the provisions to popularise fitness programs among children in the fitness industry are described in the paper. It is shown that children's health programs rely on lifespan development peculiarities of children and adolescents, modern fitness trends and  lack of compulsory competitive component.

Keywords: fitness programs, children's fitness, fitness programs for children of all ages.

References

  1. Andriyanova E.Yu. Detskiy fitnes kak sredstvo integratsii obshchego i dopolnitel'nogo obrazovaniya (Children's fitness for integration of general and additional education) / E.Yu. Andriyanova, N.V. Egorova // Fizicheskaya kul'tura v shkole. – 2011. – # 4. – P. 49-52.
  2. Egorova N.V. Detskiy fitnes v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya (Children's fitness in additional education system) / N.V. Egorova, E.Yu. Andriyanova // Vestnik sportivnoy nauki. – 2011. – # 4. – P. 66-69.
  3. Kostyuk I. Garmonicheskaya atmosfera Montessori: Lechebnoe vozdeystvie (Montessori's harmonic atmosphere: Therapeutic effects) / I. Kostyuk // Doshkol'noe vospitanie. – 2000. – # 11. – P. 47-48.
  4. Lisitskaya T.S. Aerobika: V 2 ch. Ch. 1: Teoriya i metodika (Aerobics: In 2 parts. Part 1: Theory and Methods) / T.S. Lisitskaya, L.V. Sidneva. – Moscow: Federatsiya aerobiki Rossii, 2002. – 232 p.: il.
  5. Saykina E.G. Fitnes v sisteme doshkol'nogo i shkol'nogo fizkul'turnogo obrazovaniya: avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk (Fitness in pre-school and school physical education: abstract of doctoral thesis (Hab.) / E.G. Saykina. – St. Petersburg, 2009. – 46 p.
  6. Udalova T.A. Retrospektivny analiz rezul'tatov vserossiyskogo konkursa professional'nogo masterstva pedagogov-novatorov «Urok fizkul'tury 21 veka» (Retrospective analysis of results of national innovative teacher competition "Physical Education lesson of the 21st century") / T.A. Udalova // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2011. – # 6. – P. 24-27.
  7. Udalova T.A. Vnedrenie innovatsionnykh tehnologiy na urokakh fizkul'tury v obshcheobrazovatel'noy shkole (Introduction of innovative technologies at physical education lessons in secondary school) / T.A. Udalova, T.V. Levchenkova // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2015. – № 2. – P. 12-14.