Innovative design of sport educational facilities for current scientific problems solving

ˑ: 

Associate professor, PhD S.N. Pozhidaev1
I.L. Pozhidaeva2
1Don State Technical University, Rostov-on-Don
2Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don

Objective of the research was to develop a method and a tool to improve the quality of modern sports science standards and to solve the current social and humanitarian problems of sport.
According to the authors, the current problem-solving strategy is the one to improve the quality of standards of sports activity (rather than to destroy them) and impart to them modern actual properties via theoretical and methodological innovations. The transformation tool - the method (methodology) of innovative design of sport educational facilities being developed by the authors meets the stipulated requirements.
The method of "Innovative design of sport educational facilities" under development is a quite effective tool for reforming and quality improvement of the standards of modern sports science, as well as for resolving the current social and humanitarian problems of sport.

Keywords: innovative design and innovative project, perceptions and models, sport educational facility.

References

  1. Eliferov V.G. Biznes-protsessy: reglamentatsiya i upravlenie (Business processes: regulation and management) / V.G. Eliferov, V.V. Repin. – Moscow: INFRA-M, 2005. – 319 p.
  2. Ladenko I.S. Intellektual'nye sistemy v tselevom upravlenii (Intelligence systems in management by objectives) / I.S. Ladenko. – Novosibirsk, 1987.
  3. Pozhidaev S.N. Algoritmizatsiya testirovaniya gibkosti v gimnastike (Flexibility testing algorithmization in gymnastics) / S.N. Pozhidaev // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2013. – # 6. – P. 76-79.
  4. Pozhidaev S.N. Innovatsionnoe proektirovanie pedagogicheskikh ob'ektov – instrument povysheniya kachestva vysshego professional'nogo obrazovaniya fizicheskoy kul'tury i sporta (Innovative design of educational facilities to improve quality of Physical Education and Sport higher education) / S.N. Pozhidaev // Obrazovanie. Nauka. Innovatsii: Yuzhnoe izmerenie. – 2010. – # 5 (15). – P. 28-35.
  5. Pozhidaev S.N. Integrativnaya tekhnologiya obucheniya slozhno-koordinatsionnym dvizheniyam (Integrative technology of teaching complex-coordination movements) / S.N. Pozhidaev // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2012. – # 1. – P. 57-61.
  6. Pozhidaev S.N. Kompleksny pedagogicheskiy kontrol' ozdorovitel'noy (Comprehensive educational monitoring of recreational activities) / S.N. Pozhidaev / Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2012. – # 5. – P. 26-30.
  7. Pozhidaev S.N. Ozdorovitel'naya vibratsionnaya gimnastika (Recreational vibration gymnastics) / S.N. Pozhidaev, Yu.I. Evseev // Kul'tura fizicheskaya i zdorovie. – 2013. – # 3 (45).– P. 63-66.
  8. Shchedrovitskiy G.P. Iskhodnye predstavleniya i kategorial'nye sredstva teorii deyatel'nosti (Initial concepts and categorical tools of activity theory) / G.P. Shchedrovitskiy. Izbrannyie trudy. – Moscow: Shk. Kult. Polit. (Sc. Cult. Pol.), 1995. – P. 233-280.