VI level GTO complex requirements and physical fitness of male students

ˑ: 

O.P. Zhoraeva
Associate Professor V.G. Korolev
National Research University under Moscow Institute of Electronic Technology, Moscow

Standard requirements are essential in physical education, they define its purposes and desired level of physical fitness. The article analyzes the VI level GTO (Ready for Labor and Defence) complex requirements for men of 18 to 24 years of age and assesses the level of physical fitness of technical university students.

Keywords: physical culture and sport complex "Ready for Labor and Defence", regulations, physical fitness, students, tests.

References

  1. Apanasenko G.L. Fizicheskoe zdorov'e i maksimal'naya aerobnaya sposobnost individa (Physical helath and maximal aerobic capacity of man) / G.L. Apanasenko, R.G. Naumenko // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 1988. – № 4. – P. 29-31.
  2. Korolev V.G. Proekt Vserossiyskogo fizkul'turno-sportivnogo kompleksa GTO i fizicheskaya podgotovlennost' studentov yunoshey (Draft Russian physical culture and sport GTO complex and physical fitness of male students) / V.G. Korolev, I.V. Boytsova // «Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya Rossii». Sb. mater. XXX Vseros. nauch.-prakt. konf. (Problems and development prospects of education in Russia." Proc. of XXX Rus. res.-pract. conf.), Novosibirsk. 17 October. – P. 98-104
  3. Cooper K. Novaya aerobika (New Aerobics) Transl. from English / K. Cooper. – 2nd ed. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 1979. – 125 p.
  4. http://www.vniifk.ru/history_gto.php