Opportunities of correction of psychosomatic health of pupils of 11-13 years of age at boxing classes

ˑ: 

Ph.D. V.V. Minin
Ph.D., associate professor E.N. Minina
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

The article concerns the effectiveness of boxing sessions for pupils of 11-13 years of age, in addition to school physical education classes. An organized scoring system was used to assess the level of physical health of the pupils. In addition, the repolarization wave symmetry indicator was used to quantify myocardial functional capabilities. Psychological state was evaluated by the level of anxiety using the Spielberger-Hanin test, self-esteem was determined based on the WAM questionnaire results. It was found that the educational importance of boxing sessions is accompanied by psychosomatic health correction in adolescence.

Keywords: pupils, boxing, psychosomatic health.

References

  1. Bal'sevich, V.K. Ontokineziologiya chelovek (Human ontokinesiology) / V.K. Bal'sevich. – Moscow: Teoriya i praktika fiz. kul'tury i sporta, 2000. – 275 P.
  2. Bal'sevich, V.K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka (Essays on developmental kinesiology in man) / V.K. Bal'sevich. – Moscow: Sovetskiy sport. – 2009. – 220 P.
  3. Bykov, E.V. Adaptatsiya k shkol'nym nagruzkam uchashchikhsya obrazovatel'nykh uchrezhdeniy novogo tipa (Adaptation to school stress of pupils of educational institutions of new type) / E.V. Bykov, A.P. Isaev // Fiziologiya cheloveka. – 2001. – V. 27. – № 5. – P. 76–81.
  4. Zhuravleva, I.V. Povedencheskie faktopy zdopov'ya podpostkov (Behavioral factors of teens' health) / I.V. Zhuravleva // Sotsiologiya meditsiny. – 2003. – № 1. – P. 32–47
  5. Kuchma, V.R. Gigiena detey i podrostkov: uchebnik (Hygiene of children and adolescents: textbook) / V.R. Kuchma. – Moscow: GEOTAR – Media, 2008. – 480 P.
  6. Strategiya formirovaniya zdorovogo obraza zhizni sredstvami fizicheskoy kul'tury i sporta: opyt, perspektivy razvitiya: Materialy Vseros.nauch.-prakt. Konf. s mezhdunar. uchastiem. P. 1. (Strategy of healthy lifestyle by means of physical culture and sport: experience, development prospects: Proc. All-Rus. theor.-practical. conf. with int. participation). – Tyumen: Vector Book, 2013. – 280 P. il.
  7. Khrushchev, S.V., Sobolev, A.M., Cherednichenko, L.S., Polyakov, S.D. Ekspress-otsenka fizicheskogo zdorov'ya u prakticheski zdorovykh shkol'nikov: Metod. rekom. # 23 Departamenta zdravookhraneniya Moskvy (Rapid assessment of physical fitness in healthy pupils: Method. recomm. Number 23, Public Health Department in Moscow) / S.V. Khrushchev, A.M. Sobolev, L.S. Cherednichenko, S.D. Polyakov. – 2003. – 16 P.
  8. Fainzilberg, L.S Kompyuternaya diagnostika po fazovomu portretu elektrokardiogrammy (Computer diagnostics based on phase portrait of ECG) / L.S. Fainzilberg. - Kiev: Osvita Ukrainy, 2013. – 190 P.
  9. Minina, E.N. Analiz volny T EKG v fazovom prostranstve v opredelenii funktsional'nykh rezervov miokarda (Analysis of ECG T-wave in phase space in determining myocardium functional capacities) / E.N. Minina // Uch. zapiski Tavricheskogo natsional'nogo un-ta imeni V.I. Vernadskogo. 2013; 26 (65), № 2. – P. 148 – 153.