Method of choice of basketball throw type

ˑ: 

Ph.D. V.N. Pritykin
Ph.D. N.S. Kuznetsova
Omsk State Medical University, Omsk

Throws of the ball in the ring are divided into rolls with ball touching and not touching the board. Literary analysis has confirmed the lack of scientific and experimental research on individual choice of types of throws. Conducted pedagogical observations have shown that the accuracy of the two types of throws is the same and its choice is individual for each athlete. In connection with this there was proposed a method of choosing throw types. The practical relevance of our was research confirmed in the educational experiment.

Keywords: basketball, throw type, method of individual choice of throw type.

References

  1. Kozina, Zh.L. Analiz i obobshchenie rezul'tatov prakticheskoy realizatsii kontseptsii individual'nogo podkhoda v trenirovochnom protsesse v sportivnykh igrakh (Analysis and synthesis of results of practical implementation of concept of individual approach in sports games training process) / Zh.L. Kozina // Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey: sb. nauch. tr. (Physical education of students of creative specialities: Col. research works). – Kharkov, KhGADI, 2009. – № 2. – P. 34-46.
  2. Kozin, V.V. Povyshenie rezul'tativnosti atakuyushchikh deystviy basketbolistov 15-17 let na osnove modelirovaniya protivodeystviy sopernikov: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Enhancement of performance of offensive actions of basketball players of 15-17 years of age based on modeling of counteractions of opponents: abstract of Ph.D. thesis) / V.V. Kozin. – Omsk, – 2009. – 24 P.
  3. Kolos, V.M. Basketbol: teoriya, praktika: metod. posobie (Basketball: theory, practice: guidance) / V.M. Kolos. – Minsk: Polymya, 1998. – 167 P: ил.
  4. Cousy, B. Basketbol: kontseptsiya i analiz: Per. s angl. (Basketball: concept and analysis: Transl. from English) / B. Cousy, F. Power. – Moscow, 1975. – 272 P.
  5. Lindeberg, F. Basketbol: igra i obuchenie: Per. s angl (Basketball: game and learning: Trans. from English) / F. Lindeberg. – Moscow, 1971. – 279 P.
  6. Morozova N.S. Povyshenie tochnosti basketbolnykh broskov s otrazheniem myacha ot shchita: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Improvement of accuracy of basketball throws with ball not touching the shield: abstract of Ph.D. thesis) / N.S. Morozova. – Omsk, 2009. – 24 P.
  7. Nesterovskiy, D.I. Basketbol: Teoriya i metodika obucheniya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy (Basketball: Theory and methods of training: study guide for university students) / D.I. Nesterovskiy. – 3rd ed., rev. – Moscow: Akademiya, 2007. – 336 P.
  8. Ofitsial'nye pravila basketbola 2012: Ofitsialnye Pravila basketbola FIBA 2012 g. utverzhdenyi RF basketbola v iyule 2012 (OFFICIAL BASKETBALL RULES 2012: FIBA Official Basketball Rules 2012 approved by Russian Basketball Federation, July 2012). – Moscow, 2012. – 23 P.
  9. Pritykin, V.N. Metod opredeleniya koordinat tochek otrazheniya myacha ot basketbol'nogo shchita (Method of determination of coordinates of ball bounce points in basketball) / V.N. Pritykin, I.S. Bokov, I.V. Petrushov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 44. – URL: www.science-education.ru/127-21160 (date of access: 12.07.2015).
  10. Pritykin, V.N. Netraditsionnye podkhody k povysheniyu tochnosti shtrafnogo broska v basketbole: dis. … kand. ped. nauk (Unconventional approaches to improve accuracy of free throw in basketball: Ph.D. thesis) / V.N. Pritykin. – Omsk, 2003. – 230 P.