On development of qualities and formation of motor skills and abilities of adolescents

Фотографии: 

ˑ: 

D.A. Ul’yanov
Professor, Dr.Hab. T.G. Kovalenko
Associate professor, Ph.D. A.A. Popkov
1Volgograd State University, Volgograd

The development of physical abilities and teaching motor actions are a single process of physical education of adolescents.
The relationship of physical abilities is an important problem in the theory and methodology of physical education of the rising generation.
Physical culture and sports activity activates functions of organs and systems, increases motor capacities of young people, and speed abilities are developed well in the teen age.
The purpose of the present study was to provide a theoretical analysis of means of development of physical qualities and formation of motor skills and abilities of adolescents.
Currently, pupil’s physical activity is decreasing sharply, so changes should be made to school curricula that do not meet modern requirements any more. We should take into account the extensive experience gained in the development of the last training curricula that will help determine the direction of effective training of pupils.

Keywords: physical culture, physical development, speed abilities, motor actions, educational process.

References

  1. Bal’sevich, V.K. Perspektivy modernizatsii sovremennykh obrazovatel’nykh sistem fizicheskogo vospitaniya na osnove integratsii natsional’noy fizicheskoy i sportivnoy kul’tury (Prospects of modernization of modern educational systems of physical education through integration of national physical and sports culture) / V.K. Bal’sevich. – Moscow: RGAFK, 2002. – 30 P.
  2. Bogen, M.M. Obuchenie dvigatel’nym deystviyam (Teaching motor actions) / M.M. Bogen. – Moscow: Fizkul’tura i sport, 1983. – 192 P.
  3. Boyko, V.V. Tselenapravlennoe razvitie dvigatel’nykh sposobnostey cheloveka (Targeted development of motor abilities in man) / V.V. Boyko. – Moscow: Fizkul’tura i sport, 1987. – 144 s.
  4. Bulgakova, N.Zh. Otbor i orientatsiya plovtsov v sisteme mnogoletney podgotovki (Qualification and orientation of swimmers in long-term training) / N.Zh. Bulgakova, V.N. Platonov // Plavanie. – Kiev, 2000. – P. 150–188.
  5. Weinbaum, Ya.S. Dozirovanie fizicheskikh nagruzok shkol’nikov (Dosing of physical loads of schoolchildren) / Ya.S. Weinbaum. – Moscow: Prosveshchenie, 1991. – 64 P.
  6. Zotova, N.G. Formirovanie smyslovoy sfery lichnosti budushchego pedagoga kak predposylka ego gotovnosti k innovatsionnoy deyatel’nosti v sfere fizicheskoy kul’tury i sporta (Formation of semantic sphere of future teacher’s personality as a prerequisite for his willingness for innovation in the field of physical culture and sport) / N.G. Zotova // Nauchnye i metodicheskie problemy razvitiya fizkul’turnogo obrazovaniya: Mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. (Theoretical and methodological matters of development of physical culture education: Proc. of Rus. theor.-practical conf.) – Volgograd: VGAFK, 2003. – P. 146–149.
  7. Nabatnikova, M.Ya. Osnovy upravleniya podgotovkoy yunykh sportsmenov (Fundamentals of control of junior athletes’ training) / M.Ya. Nabatnikova. – Moscow: Fizkul’tura i sport, 1982. – 279 P.
  8. Filin, V.P. Teoriya i metodika yunosheskogo sporta (Theory and methodology of youth sport) / V.P. Filin. – Moscow: Fizkul’tura i sport, 1987. – 128 P.