Burning issues of physical culture education of schoolchildren

Фотографии: 

ˑ: 

Professor, Dr.Biol. V.S. Belyaev1
Associate professor, Ph.D. A.S. Lopukhina2
1Moscow City Pedagogical University, Moscow
2Vologda State University, Vologda

The factors of the current level of physical and theoretical skills of students of institutions of general education, highlighting the problematic situation of physical education of schoolchildren, are considered. The problem situation is studied due to the new conceptual approach to the modernization of Russian education, including education on the subject «Physical Education». Teachers - scientists in the field of education are looking for the most effective ways of improving the quality of physical culture education of schoolchildren through the timely determination of effectiveness of external and internal factors that could change the content of the conventional educational process. Identification of current problems in the educational process of schoolchildren on the subject «Physical Education», confirming the low level of physical and theoretical preparedness, will contribute to timely determination of the next actions in the educational practice of classes on the given subject that form pupils’ life value ​​orientations to get their physical culture education.

Keywords: physical culture education, physical fitness, theoretical skills.

References

  1. Vlasova, M.P. Novye formy i metody fizkul’turno-sportivnoy raboty s uchashchimisya obshcheobrazovatel’nykh shkol (New forms and methods of physical culture and sports activities of comprehensive school children) / M.P. Vlasova // Psikhologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya: sb. mater. XVII Mezhdunar. nauch.-prakt. konfer. (Psychology and Pedagogics: methodology and problems of practical application: Proc. of the XVII Intern. theor.-practical conf.).  – Novosibirsk: Pub. h-se of NGTU, 2010. – P. 412–415.
  2. Kozhanov, V.I. Osobennosti razvitiya fizicheskoy kul’tury lichnosti sovremennykh shkol’nikov (Features of development of personal physical culture of modern schoolchildren) / V.I. Kozhanov, A.A. Surikov, V.A. Burtsev // Aktual’nye problemy fizicheskoy kul’tury i sporta: mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Actual problems of physical culture and sport: Proc. of the Intern. theor.-practical conf.) – Cheboksary: Chuvash state ped. un-ty, 2009. P. 293 – 295.
  3. Protchenko, T.A. Problema kompleksnogo formirovaniya psikhofizicheskikh kachestv uchashchikhsya mladshego shkol’nogo vozrasta (Problem of comprehensive formation of psychophysical qualities of primary schoolchildren) / T.A. Protchenko, N.V. Polyanskaya, M.V. Malykhina, V.I. Lyakh, Yu.A. Kopylov // Fizicheskaya kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 1997. –№ 4. – P. 15–16.