Experience of healthy lifestyle formation among young people during organizational and educational games in context of developing the pedagogics of mental and action approach

Фотографии: 

ˑ: 

Associate professor, Ph.D. E.S. Sadovnikov
Assistant O.A. Popandopulo
Volgograd State University, Volgograd

In this paper the researchers consider the possibility of using organizational and educational games (OEG) in the formation of a healthy lifestyle (HLS) of young people. A system of OEG has been developed and tested. It includes eight phases: problematization; warm-up, self-determination, self-organization, communication, discussion, projecting, results. Thanks to using OEG in the learning process the health developing (projective-reflective) mindset, that enhances an increase of the level of formation of healthy lifestyle, was formed in the young people.

Keywords: healthy lifestyle, pedagogics of mental and action approach, organizational and educational games, health and fitness activities, projective-reflective mindset.

References

  1. Alekseev, N.G. Proektny podkhod k formirovaniyu refleksivnogo myshleniya v obrazovanii i upravlenii (Project approach to reflective thinking formation in education and management) / N.G. Alekseev // Reflective-organizational problems of formation of thinking and identity in education and management. – Moscow, 2003.
  2. Gromyko, Yu.V. Organizatsionno-deyatel’nye igry kak sredstvo razvitiya obrazovaniya: avtoref. dis. ... dokt. psikh. nauk (Organizational-action games as means of development of education: abstract of doctoral thesis (Psych.). – Moscow, 1993. – 55 P.
  3. Dmitriev, S.V. Antropokonstrukty samosoznaniya, myshleniya i deyatel’nosti cheloveka v sfere obrazovatel’nykh tekhnologiy (Anthropological constructs of human consciousness, thinking and activity in the field of educational technologies) / S.V. Dmitriev, S.D. Neverkovich, E.V. Bystritskaya // Mir psikhologii. – 2012. – № 12. – P. 209–222.
  4. Neverkovich, S.D. Psikhologo-pedagogicheskie osnovy igrovykh metodov podgotovki kadrov: avtoref. dis. …kand. psikh. nauk (Psycho-pedagogical foundations of game methods of personnel training: abstract of Ph.D. thesis) / S.D. Neverkovich. – Moscow, 1988. – 31 P.
  5. Sadovnikov, E.S. Zdorovy obraz zhizni: mudrost’ v zabote o sebe (Healthy lifestyle: wisdom in self-care) / E.S. Sadovnikov // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya. Sotsiologiya i sotsial’nye tekhnologii. – 2011. – № 3. – P. 181–185.
  6. Sadovnikov, E.S. Ontologiya zdorovogo obraza zhizni: printsipy i osobennosti mysledeyatel’nosti v kontekste zaboty o sebe (Ontology of healthy lifestyle: principles and characteristics of mental activity in context of self-care) / E.S. Sadovnikov, V.N. Gulyaikhin // Teoriya i praktika fiz. kul’tury. – 2014. – № 8. – P. 61–65.