Morphofunctional status of girls practicing rhythmic gymnastics in context of building adaptation strategy to single training session in pre-season and post-season periods

ˑ: 

V.A. Baronenko1, 4, S.I. Belousova 2, 4, Yu.B. Pogrebak3, 4
1 Dr.Biol., professor
2 Ph.D., associate professor
3 Postgraduate student
4 Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin, Ekaterinburg

The purpose of the present study was to identify the characteristics of morphofunctional status of teenage girls involved in rhythmic gymnastics, and its role in building a strategy for adaptation to a single training session in the pre-season and post-season periods.
It has been established that after the application of a single training session in the pre- and post-season periods a minimum urgent positive effect was recorded in the parameters of morphfunctional status (MFS) and the adaptation strategy of teenage girls, CMS, practicing rhythmic gymnastics. Body mass in the first case, and the elevated myocardial relaxation ability in the second case are the leading factors in the strategy of adaption to the training process.

Keywords: rhythmic gymnastics, teenage girls, CMS (candidate for master of sports), single training session, morphofunctional status, adaptation strategy.

References

  1. Apanasenko, G.L. Otsenka fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov s pozitsiy bioenergetiki (Evaluation of physical development of children and adolescents with regard to bioenergetics) / G.L. Apanasenko // Valeologiya. – Moscow: Aspekt press, 2003. – № 1. – P. 14-18.
  2. Vadzyuk, S.N. Vliyanie sportivnoy spetsializatsii na strukturnoe i funktsional'noe sostoyanie levogo zheludochka serdtsa u shkol'nikov raznogo biologicheskogo vozrasta: ucheb. posobie (Influence of sports specialization on structural and functional state of left ventricle in schoolchildren of different biological age: study guide) / S.N. Vadzyuk // Fiziologiya cheloveka. – Moscow: Nauka, 2003. – V. 29. – № 1. – P. 64-69.
  3. Velikanova, L.K. Prakticheskie zanyatiya po vozrastnoy fiziologii i shkol'noy gigiene (Practical exercises on age physiology and school hygiene) / L.K. Velikanova, A.A. Guminskiy, V.N. Zagorskaya [et al.]. – Moscow, 1999. – 131 P.
  4. Iberla, K. Faktorny analiz (Factor analysis) / K. Iberla. – Moscow, 1980.
  5. Karpenko, L.A. Osnovy sportivnoy podgotovki v khudozhestvennoy gimnastike: ucheb. posobie (Fundamentals of sports training in rhythmic gymnastics: study guide). – St. Petersburg: Pub. h-se of SPbGAFK, 2000. – 40 P.
  6. Kondrashova, M.N. Dvigatel' zhivogo (Power of living) / M.N. Kondrashova // Problemy bioenergetiki. Seriya «Biologiya». – Moscow: Znanie, 1985. – № 12. – P. 17-38.
  7. Meerson, F.Z. Adaptatsiya k stressovym situatsiyam i fizicheskim nagruzkam (Adaptation to stress situations and physical loads) / F.Z. Meerson, M.G. Pshennikova. – Moscow: Meditsina, 1988. – 91 P.
  8. Skulachev, V.P. Zakony bioenergetiki (Laws of bioenergetics) / V.P. Skulachev // Sorosovskiy obrazovatel'ny zhurnal. – 1997. – № 1. – P. 9-14.
  9. Khavinson, V.Kh. Metod povysheniya rezervnykh vozmozhnostey organizma sportsmenov vysokoy kvalifikatsii (Way to increase reserve capabilities of the body of highly skilled athletes) / V.Kh. Khavinson, I.A. Viner, S.V. Trofimova, A.V. Trofimov, A.V. Dudkov // International journal on immunorehabilitation (mezhdunarodny zhurnal po immunoreabilitatsii). Moscow, 2010. V. 12. № 2. P. 242-250.
  10. Baronenko, V.A. General haemodynamics, aerobic potential and strategy for adaptation of students to team sports / V.A. Baronenko, S.I. Bugreeva, K.R. Mekhdieva // World Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 66. Paris, 2012. P. 1121-1127.