Anthropometric and somatotypological characteristics of students of KhMAO-Yugra

Anthropometric and somatotypological characteristics of students of KhMAO-Yugra

ˑ: 

A.M. Tkhazeplov1, 3, Mohammed Walid Hassan Hebah2, 3
1 Ph.D.
2 Postgraduate student
3 Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov, Nalchik

The purpose of the research was to analyze the indicators of physical development of junior athletes of the Republic of Yemen, living in different climatic zones to determine team sports aptitude.
The authors suggested that the organizational and methodological conditions to improve the quality of orientation and qualification in the Republic of Yemen are:
- consideration of national peculiarities of life and understanding of the system of physical education and sports classes;
- consideration of climatic conditions of life of different sections of the population of the Republic of Yemen;
- available sports system of assessment and sports talent verification technology adapted to specific conditions and requirements.
There was identified the dependence of physical condition (level of physical fitness, physical development, functional state) on the climatic conditions of residence and the advanced development of children living in the seaside relative those living in the industrial area.

Keywords: experiment, physical development, biological maturity and development options, functional development, climatogeographic conditions.

References

  1. Bauer, V.G. Nauchno-organizatsionnye osnovy sistemy podgotovki sportivnogo rezerva v Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Scientific and organizational basics of training of sports reserve in the Russian Federation: abstract of Ph.D. thesis) / V.G. Bauer. – Moscow, 1994. – 25 P.
  2. Guba, V.P. Prognozirovanie dvigatel'nykh sposobnostey i osnov ranney orientatsii v sporte: ucheb. posobie (Predicting motor skills and basics of early orientation in sport: study guide) / V.P. Guba, R.N. Dorokhov, V.A. Bykov, A.A. Solonkin. – Moscow: Olimpiya Press, 2007. – 158 P.
  3. Dodonova, L.P. Metody somatotipirovaniya v vozrastnoy i kostitutsional'noy antropologii: ucheb. posobie (Methods of somatotyping in developmental and costitutional anthropology: study guide). – Novosibirsk: Novosibirskoe knizhnoe izdatel'stvo (Novosibirsk Publishing House), 2006. – 160 P.
  4. Dorokhov, R.N. Morfobiomehanicheskaya otsenka yunogo sportsmena: ucheb. posobie (Morphobiomechanical assessement of junior athlete: study guide) / R.N. Dorokhov, V.P. Guba. – Smolensk, 1995. – 100 P.
  5. Platonov, V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya (Olympic athletes' training system. General theory and its practical applications) / V.N. Platonov. – Moscow: Sovetskiy sport, 2005.
  6. Seluyanov, V.N. Opredelenie odarennostey i poisk talantov v sporte (Definition of talents and talent search in sport) / V.N. Seluyanov, M.P. Shestakov. – Moscow: SportAkademPress, 2000. – 112 P.
  7. Sergienko, L.P. Sportivny otbor: teoriya i praktika (Sports qualification: Theory and Practice) / L.P. Sergienko. – Moscow: Sovetskiy sport, 2013. – 1048 P.
  8. Schwarz, V.V. Mediko-biologicheskie aspekty sportivnogo otbora (Medicobiological aspects of sports qualification) / V.V. Schwarz, S.V. Khrushchev. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 1984.