Sports training planning in streetball

Sports training planning in streetball

ˑ: 

I.N. Timoshina1, 4, S.V. Bogatova2, 4, T.V. Shvetsova3 ,4
1 Dr.Hab., Professor
2 Ph.D., associate professor
3 Postgraduate student
4 Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ul'yanov, Ulyanovsk

In the article the developed program of sports training of streetball players of mass categories is considered, which is based on the principle of universality. Phased planning of the streetball training process was suggested and mesocycles and microcycles of training sessions were described; and major aspects of physical qualities and aspects of technical and tactical training of athletes were identified.

Keywords: sports training process, streetball players of mass categories, principle of universality.

References

  1. Kolesnikova, E.A. Stritbol: metod. posobie dlya trenerov i prepodavateley uchebnykh zavedeniy (Streetball: tutorial for trainers and teachers of educational institutions) / E.A. Kolesnikova, V.V. Kostyukov. – Krasnodar: KGUFKST, 2010. – 35 P.
  2. Mazurina, A.V. Ulichny basketbol v fizicheskom vospitanii studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy (Street basketball in physical education of students of higher education institutions) / A.V. Mazurina // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 2006. – № 1. – P. 41–43.
  3. Shvetsova, T.V. Stritbol: istoriya i perspektivy razvitiya (Streetball: history and prospects of development) / T.V. Shvetsova // V mire nauchnykh otkrytiy. – 2014. – № 11.11(59). – P. 4417–4426.