Actualization of Kinesiological Potential of Students in Context of Physical Culture and Sports Education

Фотографии: 

ˑ: 

A.I. Zagrevskaya
Associate professor, Ph.D.
National Research Tomsk State University, Tomsk

The paper contains the scientific substantiation of the content of students' kinesiological potential and technology of its implementation in higher school.
The use of the kinesiological approach to physical culture and sports education of students is justified, since teaching them to develop their kinesiological potential will promote improvement of their health, physical and mental performance, psychomotor readiness for future work. In this context it becomes relevant to identify kinesiological competences in the educational area "Physical Culture", which if mastered will enable students to develop their kinesiological potential, i.e. kinesiological competency. The kinesiological competency is the ability of an individual to develop and improve his kinesiological potential, ensuring his psychophysical readiness for future work.

Keywords: kinesiology, kinesiological potential, students, physical culture and sports education.

References

 1. Balsevich, V.K. Ontokineziologiya cheloveka (Human ontokinesiology). – Moscow: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury i sporta, 2000. – 275 p.
 2. Dmitriev, S.V. Sotsiokul'turnaya teoriya dvigatel'nykh deystviy cheloveka: sport, iskusstvo, didaktika (Sociocultural theory of human motor actions: sport, art, didactics). - Nizhniy Novgorod: NGPU, 2011. – 359 p.
 3. Donskoy, D.D. Biomekhanika (Biomechanics): study guide for students of faculties of physical education in teacher training institutes. – Moscow: Prosveschenie, 1975. – 239 p.
 4. Zagrevskaya, A.I. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2012. – № 11. – p. 51–54.
 5. Kabachkov, V.A., Perova, E.I., Kurentsov, V.A. Vestnik sportivnoy nauki. – 2012. – № 2. – p. 44–49.
 6. Kostyunina, L.I. Pedagogicheskaya kontseptsiya obespecheniya soglasovannosti dvigatel'noy i intellektual'noy deyatel'nosti v protsesse sportivnoy podgotovki (The pedagogical concept of assurance of consistency of motor and intellectual activities during sports training): abstract of doctoral thesis (Hab.). - Naberezhnye Chelny, 2012. – 50 p.
 7. Lubysheva, L.I. Sotsial'nye aspekty obnovleniya soderzhaniya fizicheskogo vospitaniya v XXI veke (Social aspects of modernization of the content of physical education in the XXI century) // Physical Culture and Sport at the turn of the Millennium: Proceedings of the All-Rus. theor. -pract. conf. – St. Petersburg, 2001. – p. 78–79.
 8. Lyakh, V.I. Testy v fizicheskom vospitanii shkol'nikov (Tests in physical education of schoolchildren). – Moscow: AST, 1998. – 272 p.
 9. Manzheley, I.V. Sredo-orientirovanny podkhod v fizicheskom vospitanii (Environment-centered approach in physical education): monograph. - Tyumen: Publishing House of TSU, 2005. – 208 p.
 10. Maslovskiy, E.A., Zagrevsky, V.I., Stadnik, V.I. Biomekhanika s pozitsii kineziologii (Biomechanics in view of kinesiology): study guide. - Pinsk: Polessk State University, 2010. – 140 p.
 11. Ozerov, V.P. Psikhomotornye sposobnosti cheloveka (Human psychomotor abilities). - Dubna: Fenix+, 2002. – 320 p.