Program-methodical support of applied professional training of water-rescue teams of Russian Emergency Ministry

Program-methodical support of applied professional training of water-rescue teams of Russian Emergency Ministry

ˑ: 

S.F. Eremin
Applicant
Moscow State Regional University, Moscow

The purpose of the research was to provide an experimental substantiation of the effectiveness of the program of applied professional physical training of water rescue teams of the Russian Emergency Ministry.
The paper contains the elements of the program of applied professional physical training and the regulatory guidelines for its implementation.
Effective implementation of the program developed for the water rescue teams of the Russian Emergency Ministry of Russia provides the following interdependent components: a) the sections of the program should be designed so as to ensure the full effect on the diver for the formation of professionally important qualities and skills; b) the use of sets of exercises should ensure an improvement in physical and special fitness of divers.
The introduction in the professional work of water rescuers of the Russian Emergency Ministry of the Moscow region of the program of applied professional physical training can significantly improve the indicators of physical development, functional state of the respiratory system and psycho-physiological abilities, which in turn, provides effective rescue operations in the water areas.

Keywords: professionally important qualities, educational process, methodical features, applied professional physical training of rescuers.

References

 1. Alkhasov, D.S. Primernye programmy dlya sistemy dopolnitel'nogo obrazovaniya detey: detsko-yunosheskikh sportivnykh shkol, spetsializirovannykh detsko-yunosheskikh shkol olimpiyskogo rezerva (Sample programs for additional education system of children of Children's sports schools, specialized children and youth sport schools of Olympic reserve) / D.S. Alkhasov. – Moscow: Fizicheskaya kul'tura, 2012.
 2. Galkin, Yu.P. Teoriya i metodika professional'no-prikladnoy fizicheskoy podgotovki: ucheb. posobie (Theory and methodology of applied professional physical training: study guide) / Yu.P. Galkin. – Smolensk: SGAFKST, 2009. – 130 P.
 3. Ivashchenko, S.A. Izuchenie individual'no-psikhologicheskikh osobennostey spasateley MChS Rossii: dis. … kand. psikh. nauk (Study of individual psychological characteristics of rescuers Russian Emergency Ministry: Ph.D. thesis) / S.I. Ivashchenko. – St. Petersburg, 2003. – 192 P.
 4. Il'in, E.P. Psikhofiziologiya sostoyaniy cheloveka (Psychophysiology of human conditions) / E.P. Il'in. — St. Petersburg: Piter, 2005. – 412 P.
 5. Kabachkov, V.A. Professional'naya napravlennost' fizicheskogo vospitaniya v PTU: metod. posobie (Professional orientation of physical education in colleges: study guide) / V.A. Kabachkov, S.A. Polievskiy. – Moscow: Vysshaya shkola, 1991. – 222 P.
 6. Koval', V.I. Gigiena fizicheskogo vospitaniya i sporta: ucheb. posobie (Hygiene of physical education and sport: study guide) / V.I. Koval', T.A. Rodionova. – Moscow: Akademiya, 2013. – 320 P.
 7. Korovin, S.S. Funktsii professional'no-prikladnoy fizicheskoy kul'tury (Functions of applied professional physical culture) / S.S. Korovin // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 1997. – № 2. – P. 44–46.
 8. Martirosov, E.G. Tekhnologii i metody opredeleniya sostava tela cheloveka (Technologies and methods of determining of human body composition) / E.G. Martirosov, D.V. Nikolaev, S.G. Rudnev. – Moscow: Nauka, 2006. – 246 P.
 9. Matveev, L.P. Obshchaya teoriya sporta i ee prikladnye aspekty (General theory of sport and its applications) / L.P. Matveev. – St. Petersburg: Lan', 2005. – 384 P.
 10. Nikitushkin, V.G. Mnogoletnyaya podgotovka yunykh sportsmenov: monografiya (Long-term training of young athletes: monograph) // V.G. Nikitushkin. – Moscow: Fizicheskaya kul'tura, 2010. – 240 P.
 11. Podlipnyak, Yu.F. Fizicheskaya podgotovka v vuzah MVD SSSR (Physical training in higher educational institutions of the USSR Ministry of Internal Affairs) / Yu.F. Podlipnyak, Yu.B. D'yachkov. – Tbilisi: TGU, 1985. – 125 P.
 12. Stanavov, V.V. Professional'no-prikladnaya fizicheskaya podgotovka, kak faktor kachestvennogo obrazovaniya molodezhi: monografiya (Applied professional physical training as a factor of quality education for young people: monograph) / V.V. Stanavov. – Smolensk: SGAFKST, 2009. – 128 P.