Youth sports: prerequisites for a change of scientific paradigm

ˑ: 

Dr. Hab., Professor V.P. Guba
The Russian University of Sport «GTSOLIFK», Moscow

Abstract
Objective of the study was to update the prerequisites for changing theoretical and methodological approaches in the development of modern children's and youth sports.
Results and conclusions. The scientific works of outstanding domestic scientists and specialists played an important role in understanding the results of research into the training process of young athletes, as well as increasing the efficiency of selection into various sports and intraspecific orientation of children, adolescents and young people.
Scientific activity in recent years in the field of children's and youth sports continues the research that has begun, promptly supplementing it with new data, and also leading both young and adult athletes to high results.

Keywords: scientific approaches, children's and youth sports, new scientific paradigm.

References

 1. Balsevich V.K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on developmental human kinesiology]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2009. 220 p.
 2. Volkov V.M., Filin V.P. Sportivnyy otbor [Sports selection]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1983. 176 p.
 3. Guba V.P., Kvashuk P.V., Nikitushkin V.G. Individualizatsiya podgotovki yunykh sportsmenov [Individualization of training for young athletes]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 2009. 276 p.
 4. Guba V.P. Morfobiomekhanicheskiye issledovaniya v sporte [Morphobiomechanical research in sports]. Moscow: SportAkademPress publ., 2000. 120 p.
 5. Guba V.P. Osnovy sportivnoy podgotovki: metody otsenki i prognozirovaniya (morfobiomekhanicheskiy podkhod) [Fundamentals of sports training: methods of assessment and prediction (morphobiomechanical approach)]. Scientific-methodological guide. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2012. 384 p.
 6. Guba V.P., Popov G.I., Presnyakov V.V., Leontyeva M.S. Pedagogicheskiye izmereniya v sporte: metody, analiz i obrabotka rezultatov [Pedagogical measurements in sports: methods, analysis and processing of results]. Moscow: Sport publ., 2021. 324 p.
 7. Guba V.P., Bulykina L.V., Achkasov E.E. et al. Sensitivnyye periody razvitiya detey. Opredeleniye sportivnogo talanta [Sensitive periods of children's development. Definition of sports talent]. Moscow: Sport publ., 2021. 176 p.
 8. Guba V.P., Marinich V.V. Teoriya i metodika sovremennykh sportivnykh issledovaniy [Theory and methodology of modern sports research]. Moscow: Sport publ., 2016. 232 p.
 9. Guba V.P. Teoriya i praktika sportivnogo otbora i ranney oriyentatsii v vidy sporta [Theory and practice of sports selection and early orientation to sports]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2008. 302 p.
 10. Donskoy D.D. Zakony dvizheniy v sporte: Ocherki po teorii strukturnosti dvizheniy [Laws of movements in sports: Essays on the theory of movement structure]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2015. 178 p.
 11. Dorokhov R.N., Guba V.P. Sportivnaya morfologiya [Sports morphology]. Study guide for students of physical education universities. Moscow: SportAkademPress publ., 2002. 236 p.
 12. Zatsiorsky V.M. Fizicheskiye kachestva sportsmena: osnovy teorii i metodiki vospitaniya [Physical qualities of an athlete: basic theory and methods of education]. 3rd ed. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2009. 199 p.
 13. Nikitushkin V.G. Teoriya i metodika yunosheskogo sporta [Theory and methodology of youth sports]. Textbook for students of higher educational institutions. Moscow: Fizicheskaya kultura publ., 2010. 203 p.
 14. Ratov I.P. Dvigatelnyye vozmozhnosti cheloveka: (netraditsionnyye metody ikh razvitiya i vosstanovleniya) [Human motor abilities: (non-traditional methods of their development and restoration)]. Minsk, 1994. 121 p.
 15. Filin V.P. Teoriya i metodika yunosheskogo sporta [Theory and methodology of youth sports]. Study guide for institutes and technical schools of physical culture. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1987. 127 p.