Methods of organizing special strength training for young short-distance runners in a one-year training macrocycle

Methods of organizing special strength training for young short-distance runners in a one-year training macrocycle

ˑ: 

Рan Yuanquan1
H.S. Khorshidаhmed2

Dr. Hab., Professor E.P. Vrublevskiy1
1Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus
2Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Belarus

Objective of the study was to develop and substantiate a methodology for organizing special strength training for short-distance runners aged 14-15 years in an annual training cycle.
Methods and structure of the study. The experiment involved young sprinters training at the sports school in Al-Diwaniya (Iraq). An experimental group (EG, n=13) was formed, classes in it were conducted on the basis of the author's methodology for organizing special strength training for sprinters in a yearly cycle, and a control group (CG, n=15), which trained according to the program generally accepted in Iraq for this contingent .
Results and conclusions. The results of an experimental verification of the developed methodology for organizing special strength training for short distance runners aged 14-15 years in the annual training cycle are presented. The data obtained testify to the productivity of this technique, as well as the content of the normative indicators that assess the readiness of young sprinters.

Keywords: young runners, sprint, methodology, strength training, annual cycle, organization.

References

  1. Balakhnichev V.V., Zelichenko V.B. [ed.]. Begay! Prygay! Metay! [Run! Jump! Throw!] Official IAAF Training Manual for Athletics. Moscow: Chelovek publ., 2013. 213 p.
  2. Borzov V. Osobennosti metodiki trenirovochnogo protsessa sprintera [Features of the methodology of the sprinter's training process]. Nauka v olimpiyskom sporte. 2020. No. 3. pp. 86-91.
  3. Vrublevskiy E.P., Khorshid A.Kh, Albarkayi D.A. Vliyaniye napravlennosti treniruyushchikh vozdeystviy na rost sily myshts yunykh begunov na korotkiye distantsii  [Influence of the orientation of training influences on the growth of muscle strength in young sprinters]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2019. No. 4. pp. 3-5.
  4. Gusinets E.V., Kostyuchenko V.F., Vrublevskiy E.P. Upravleniye trenirovochnym protsessom kvalifitsirovannykh begunov na korotkiye distantsii na osnove miometricheskikh pokazateley myshechnoy sistemy [Management of the training process of qualified sprinters based on myometric indicators of the muscular system]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2012. No. 5 (87). pp. 30-34.
  5. Kozhedub M.S., Godun D., Vrublevskiy E.P. Postroyeniye godichnogo makrotsikla beguniy na korotkiye distantsii na etape uglublennoy spetsializatsii [Construction of the annual macrocycle of sprinters at the stage of in-depth specialization]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2022. No. 6. pp. 17-19.
  6. Nikitushkin V.G., Chesnokov N.N.  Legkaya atletika [Athletics]. Textbook. Moscow: Fizicheskaya kultura publ., 2014. 446 p.
  7. Hao U., Kozhedub M.S., Vrublevskiy E.P. [Training of young athletes in sprint in the annual cycle of training]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2022. No. 11. pp. 33-36.
  8. Cissik, J. Means and methods of speed training. Strength and Conditioning Journal. 2005. No. 27 (1). рp. 18-25.