Crossfit as an effective means of developing the physical qualities of high school students

ˑ: 

PhD, Associate Professor A.V. Korichko1
V.O. Sobko1
A.A. Korichko1

1Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Abstract
Objective of the study was to increase the level of physical fitness of high school students by means of crossfit.
Methods and structure of the study. The experiment involved 40 high school students aged 15-16, who were divided into two groups, control and experimental. The program of physical education classes for high school students of the experimental group included crossfit complexes of continuous flow and flow-interval type.
Results and conclusions. Rationally integrated means of crossfit into the process of physical education of high school students make it possible to achieve harmonious and complex progress in the development of physical qualities. The use of crossfit exercises makes it possible for high school students to level the existing stagnation of physical conditions and create a resource for improving their bodies and potentially engaging in specialized sports disciplines in the future.

Keywords: physical fitness, schoolchildren, physical education, crossfit complexes, efficiency.

References

  1. Volkov V.V., Eremin S.A., Seluyanov V.N. [CrossFit technology: fundamentals of application and conditions for reducing the extremeness of high-intensity sports training]. Ekstremalnaya deyatelnost cheloveka. 2014. No. 1 (30). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/krossfit-kak-innovatsionnaya-fizkultur...
  2. Galimova A.G., Kudryavtsev M.D., Glubokiy V.A. et al. Obosnovaniye soderzhaniya vysokointensivnogo mnogofunktsionalʹnogo treninga krossfita [Substantiation of the content of high-intensity multifunctional crossfit training]. Vestnik BGU. 2017. No. 1. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-soderzhaniya-vysokointensi...
  3. Korichko A.V., Korichko Yu.V., Polushkina L.N. K voprosu o ponyatii sovremennykh tekhnologiy v fizicheskoy kulture i sporte [On the issue of the concept of modern technologies in physical culture and sports]. Kultura, nauka, obrazovaniye: problemy i perspektivy [Culture, science, education: problems and prospects]. Proceedings national scientific-practical conference. 2013. pp. 149-150.
  4. Sibilev M.S., Korichko Yu.V. Ispolzovaniye uprazhneniy atleticheskoy gimnastiki vo vneurochnoy deyatelnosti starshikh shkolnikov [The use of athletic gymnastics exercises in extracurricular activities of older students]. Molodezh - nauke - XI. Aktualnyye problemy turizma, gostepriimstva, obshchestvennogo pitaniya i tekhnicheskogo servisa [Youth - Science - XI. Actual problems of tourism, hospitality, public catering and technical service]. Proceedings youth scientific-practical conference. Sochi: RITS FGBOU VO «SGU» publ., 2020. pp. 813-816.