Modern social contradictions of mass sport

ˑ: 

Dr. Hab., Professor L.I. Lubysheva1
PhD, Associate Professor L.G. Pashchenko2
1Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow
2Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Objective of the study was to identify modern social contradictions of mass sports based on the analysis of youth involvement in physical culture and sports activities during leisure.
Methods and structure of the study. In a specific sociological study, 930 young people aged 18 to 39 took part. The survey showed that 64.9% of respondents use the means of physical culture and sports during their leisure time. Most believe that these activities can contribute to career success. Of those involved in physical culture and sports activities, 34.4% prefer individual lessons, 37.1% - group lessons, the motives for doing them do not differ significantly. In both groups there are young people who avoid participation in competitions. 38.9% of the total number of those involved in physical culture and sports activities independently use the means of physical culture and sports at their leisure.
Results and conclusions. The survey showed the inconsistency of the directions of mass sports - the "Sport for All" movement, focused on uniting those involved through the system of mass physical culture and sports events, is opposed to persons who are isolated in the process of independent physical culture and sports activities and avoid interaction with other participants.

Keywords: "Sport for all", "Sport for yourself", physical culture and sports activities, sports culture of the individual, involvement, youth, leisure, competitive relations.

References

  1. Burtsev V.A., Drandrov G.L., Borovik S.G. Teoreticheskaya model sportivnoy kultury lichnosti [Theoretical model of sports culture of personality]. Fundamentalnyye issledovaniya. 2015. No. 2-17. pp. 3816-3820.
  2. Levchenko V.V., Karpov A.V. Funktsionalnyy aspekt analiza sostyazatelnykh form sotsialnogo vzaimodeystviya [Functional aspect of the analysis of competitive forms of social interaction]. Vestnik PNIPU. Sotsialno-ekonomicheskiye nauki. 2014. No. 2 (23). pp. 193-201.
  3. Lubysheva L.I. Konversiya vysokikh sportivnykh tekhnologiy kak metodologicheskiy printsip sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya i «sporta dlya vsekh» [Conversion of high sports technologies as a methodological principle of sportsized physical education and "sport for all"]. Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka. 2015. No. 4. pp. 6-8.
  4. Pashchenko L.G. Gotovnost k uchastiyu v massovykh meropriyatiyakh studentov v usloviyakh fizkulturno-rekreatsionnoy deyatelnosti [Willingness to participate in mass events of students in the conditions of physical culture and recreational activities]. Teoriya i praktiki fizicheskoy kultury. 2022. No. 6. pp. 76-78.
  5. Stolyarov V.I. Teoreticheskiye kontseptsii «Sporta dlya vsekh» [Theoretical concepts of "Sport for all"]. Sport, chelovek, zdorovye [Sport, man, health]. Proceedings International Scientific Congress, St. Petersburg: Olimp-SPb publ., 2015. pp. 68-70.
  6. Stolyarov V.I. Teoriya i praktika gumanisticheskogo sportivnogo dvizheniya v sovremennom obshchestve (kriticheskiy analiz sostoyaniya i novyye kontseptsii) [Theory and practice of the humanistic sports movement in modern society (critical analysis of the state and new concepts)]. Moscow: RUSAYNS publ., 2018.164 p.
  7. Strategiya razvitiya fizicheskoy kultury i sporta na period do 2030 g. [Strategy for the development of physical culture and sports for the period up to 2030]. Order of the Government of the Russian Federation dated November 24, 2020 No. 3081-r. Available at: http://www.minsport.gov.ru.