Motor skills training model to improve school physical education service quality

Motor skills training model to improve school physical education service quality

ˑ: 

Dr. Hab., Associate Professor V.A. Kudinova1
Dr. Hab., Professor V.Y. Karpov2
PhD, Associate Professor A.S. Boldov3
N.N. Marinina2
1Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd
2Russian State Social University, Moscow
3Moscow State University of Psychology and Education, Moscow

Objective of the study was to substantiate and analyze benefits of a new motor skills training model to improve the school physical education service quality.
Methods and structure of the study. The new motor skills training model includes the physical education teaching mastery, physical exercise difficulty and motor giftedness tests, with each aspect rated on a 10-point scale and verified by an expert team of university professors and experience school physical education teachers. The motor skills difficulty levels were ranked by the primary error rates. The school motor activity was rated by enthusiasm/ determination in the physical education practices, and the motor giftedness was classified by the time costs of specific physical exercises, with every success in the physical exercises scored on a 10-point scale. Prior to and after every physical exercises, we rated the physical education teaching mastery, trainees’ motor gifts and motor skills difficulty levels, with the individual progresses in every physical exercises per session being indicative of the motor skills training abilities/ progress.  
Results and conclusion. The new motor skills training model was tested beneficial for the school physical education service. The motor skills progress testes in the school physical education course are recommended to be complemented by the physical education teaching mastery tests/ expert valuations, motor skills difficulty rankings and the trainees’ motor giftedness tests.

Keywords: assessment, efficiency, technique of motor actions, schoolchildren, physical education teacher, criteria.

References

  1. Kudinova V.A. Effektivnost obucheniya dvigatelnym deystviyam na urokakh fizicheskoy kultury [Effectiveness of teaching motor actions at physical education lessons]. Fizicheskaya kultura v shkole. 2015. No. 3. pp. 21-25.
  2. Kudinova V.A., Karpov V.Y., Kudinov A.A., Kozyakov R.V. Effektivnost deyatelnosti fizkulturnykh kadrov v sub'ektakh rossiyskoy federatsii [Physical education personnel's performance in entities of the Russian Federation]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 11, pp. 14-16.
  3. Pogudin S.M. Prioritety i kriterii effektivnosti fizicheskogo vospitaniya shkolnikov [Priorities and criteria for effectiveness of school physical education].Teoriya i praktika fiz. kultury. 2010. No. 5. pp. 7-9.
  4. Pravdov M.A., Pravdov D.M., Karpov V.Y. et al. Gotovnost uchiteley fizicheskoy kultury k formirovaniyu regulyativnykh universalnykh uchebnykh deystviy uchashchikhsya [Physical education teachers' competency to form regulatory universal educational actions in students   ]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2020. No. 8. pp. 55-57.
  5. Chernyshenko Y.K., Balandin V.A., Shestakov M.M. Kriterii otsenki metodologicheskoy effektivnosti pedagogicheskikh metodik [Criteria for rating of methodological effectiveness of teaching methods]. Fizicheskaya kultura, sport – nauka i praktika. 2012. No. 4. P. 70.
  6. Аbramishvili G.A., Karpov V.Y., Eremin M.V. The Technology of Differentiated Physical Education of Primary. Age Pupils. Asian Social Science. 2015. V. 11. No. 19. pp. 329-334.